For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

1.3 Modeller for utnyttelse av informasjon

Next page:
Previous page: 1.2 Hvorfor opphavsrett? Next page: 1.4 Opphavsrett og informasjonsteknologi

1.3 Modeller for utnyttelse av informasjon

Man kan begrense spredning av verk og informasjon generelt ved å begrense tilgangen. I en rådgivningssituasjon blir rådene kanskje bare gitt til en enkelt person. På tilsvarende måte kan man gi tilgang til bedriftshemmeligheter, utkast til artikler, osv. Noen ganger vil den som mottar dette ut fra egeninteresse være opptatt av at det ikke bringes videre. Andre ganger vil det først og fremst være informasjonsgiver som er interessert i at dette ikke spres videre. Man vil da gjerne benytte avtaler om hemmelighold slik at man ikke får tilgang med mindre man godtar denne avtalen.

Et verk som ikke lenger er opphavsrettslig vernet kan også i noen grad vernes ved at man kontrollerer tilgangen og begrenser tilhøreres/tilskueres rett gjennom avtale. Om man skulle ønske å bruke Christian Krohgs bilde Kampen for tilværelsen som illustrasjon, omslagsbilde eller noe annet behøver man ikke spørre noen om lov. Christian Krohg døde i 1928, og hans verk er dermed frie (vernetiden for Christian Krogs verk løper ut 70 år etter utløpet av opphavsmannens dødsår, altså 01.01.1999). Men skulle vi ønske å lage en reproduksjon i høy kvalitet kan vi ikke bare ta med det nødvendige utstyret inn i Nasjonalmuséet og sette i gang. Nasjonalmuséet er i sin fulle rett til å si at man ikke får lov til å fotografere i galleriet, selv om det ikke vil være noen opphavsrettskrenkelse å lage slike bilder.

? kontrollere tilgangen er en vanlig måte å sikre inntekter. Vi betaler for å komme inn i et teater, på en konsert, osv. Man trenger ikke opphavsrett for dette. Et teater kan spille Ibsen uten å spørre noen om lov og man kan spille Beethovens musikk. Men vil teateret sette opp et stykke som fortsatt er opphavsrettslig vernet, f.eks. Jon Fosse, da må teateret ha forfatterens samtykke for å kunne gjøre dette. Forfatteren vil da kunne få vederlag basert på hvor mange billetter som selges, eller vederlag beregnet på annen måte. Det vil være regulert i avtalen mellom forfatter og teater.

Man kan også kontrollere eksemplarfremstillingen. En forfatter som gir ut en bok får vederlag pr solgte bok. Denne modellen forutsetter at det er et begrenset antall eksemplarprodusenter og man må ha en viss mulighet til å kontrollere antallet produserte og solgte eksemplarer. Utvikling av reproduksjonsteknologi har gjort det enkelt å fremstille sine egne eksemplarer, enten dette er til privat bruk eller til bruk f.eks. i undervisning. Man kan bruke kopimaskiner, kopiere lydopptak og video, skrive ut (og eventuelt kopiere) artikler som er tilgjengelig på Internett, osv. Dette utfordrer og "vanner ut" denne modellen.

Ved kringkasting fremføres et verk for alle som er innenfor dekningsområdet og som ønsker å ta det i mot. Her kan man ikke kontrollere hvor mange seere eller lyttere det er, men det er et begrenset antall sendepunkter. Så lenge utsendelsen er en-til-mange kan den ene kontrolleres.

Internett gir muligheter for en mange-til-mange distribusjon. Det er i alle fall vanskelig å kontrollere distribusjonen. En omfattende kontroll vil lett kunne medføre problemer på andre områder, først og fremst personvern. Det er en utfordring å finne forretningsmodeller som utnytter Internetts muligheter og samtidig ivaretar opphavsmannens interesser på en rimelig måte.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Previous page: Previous page: 1.2 Hvorfor opphavsrett?