For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

6.2 Sammensatte verk og fellesverk

Next page:
Previous page: 6. Hvem har opphavsrett? Next page: 6.3 Opphavsrett og vitenskapelig medforfatterskap

6.2 Sammensatte verk og fellesverk

Et verk kan være skapt av flere opphavsmenn i fellesskap. Hvis de enkelte deler kan skilles ut som selvstendige verk vil det være et sammensatt verk. Et eksempel kan være at en person har satt melodi til en annens dikt. Opphavsretten til de enkelte deler vil da vurderes hver for seg.

Hvis de enkelte deler ikke kan skilles ut som selvstendige verk foreligger det et fellesverk, som også gjerne omtales som ekte samarbeidsverk. Et manuskript av Bing og Bringsværd er et eksempel på dette. Det er ikke noe vilkår at man ikke skal kunne identifisere den enkeltes bidrag. Så lenge de enkelte opphavsmenns bidrag ikke står på egne ben som selvstendige verk er det et fellesverk.

Fellesverk er regulert i åvl § 6. Hvis et fellesverk skal offentliggjøres eller utgis for første gang kreves samtlige opphavsmenns samtykke hvis man ikke på forhånd uttrykkelig eller stilltiende har samtykket til noe annet. Det samme gjelder ny offentliggjøring i en annen form. Til ny offentliggjøring i ny form kreves samtykke fra samtlige, om ikke annet er avtalt.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Previous page: Previous page: 6. Hvem har opphavsrett?