Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Pengekrav

Next page:
Previous page: Verneting Next page: Pengespill og kredittkort

PengekravsrettNoen bøker om pengekravsrett

Noen bøker om Pengekravsrett


More >>
Obligasjonsrett
Boka omhandler forpliktelsers innhold, endring, opphør, samt virkningen av at forpliktelser ikke er blitt oppfylt på riktig måte. Både realforpliktelser og pengeforpliktelser behandles.

Boka benyttes som hovedlitteratur i obligasjonsrett ved 3. avd. jus, Universitetet i Oslo.

RefNr: 9788251840231
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Trygve Bergsåker: Pengekravsrett
Boka tar for seg sentrale emner i faget pengekravsrett, med vekt på rentespørsmål. Andre emner som behandles er cesjonslren, samskyld og regress, motregning m.m. Pengekrav i forbrukerforhold har fått et eget kapittel i boka. Med stikkordregister.
RefNr: 9788275130257
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Foreldelse av fordringer
Boken er en utvidet kommentarutgave. Første del behandler foreldelse av fordringer generelt med historikk, forholdet til andre rettsinstitutter og prosessuelle spørsmå l. I andre del gis utførlige kommentarer til loven med henvisninger til forarbeider, teori og rettspraksis. I tredje del kommenteres viktige spesialbestemmeler i andre lover. Med litteraturliste, oversikt over forarbeider, lov-, rettsavgjørelses- og stikkordregister. Boken er først og fremst beregnet på praktiserende jurister.
RefNr: 9788202242046
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Pengekravsrett.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: VernetingNext page: Pengespill og kredittkort Next page:

Next page: Pengespill og kredittkort Next page:

Previous page: Previous page: Verneting