For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

7.3 Avtaler om overdragelse av opphavsrett til arbeidsgiver

Next page:
Previous page: 7.2 Datamaskinprogrammer Next page: 8. Offentliggjøring og utgivelse

7.3 Avtaler om overdragelse av opphavsrett til arbeidsgiver

En ansettelsesavtale kan inneholde bestemmelser om overgang av opphavsrett. Dette er for eksempel nøye regulert i arbeidsavtalen mellom journalister og den mediebedrift hvor de er ansatt. Dette avtales typisk i virksomheter hvis virksomhet består i å gjøre verk tilgjengelig for allmennheten gjennom salg av eksemplarer (som i aviser), fremføring (som for radio og TV) eller på andre måter. Bedriften må da sikre seg de nødvendige rettigheter og har gjerne behov for en mer presis avklaring av rettighetene enn det som følger av den generelle hovedregelen som er omhandlet ovenfor i avsnitt 8.1.

I de senere år har det dukket opp en rekke eksempler på at dette også er forsøkt regulert innenfor UH-sektoren.

Universiteter og høyskoler har ikke innekter eller driver annen virksomhet som er avhengig av at de overtar rettigheter til åndsverk skapt av ansatte. Det er ikke nødvendig med overdragelse av rettigheter for at man skal kunne drive forskning, undervisning og formidling. Det er derfor vanskelig å se at disse institusjonene har noe legitimt behov for å få slike rettigheter overdratt til seg. Forskerforbundets standpunkt er derfor at vitenskapelig ansatte ikke bør akseptere ansettelsesavtaler hvor opphavsrett overdras til arbeidsgiver. Den ulovfestede hovedregel må være tilstrekkelig. Det er ingen grunn til at arbeidsgiver skal få overdratt rettigheter når det ikke er rimelig eller nødvendig for at arbeidsforholdet skal nå sitt formål. Det kan gjøres unntak fra dette for enkeltprosjekter når behov foreligger, men ikke som et generelt ansettelsesvilkår.

I instituttsektoren kan det være en viss tradisjon for at instituttene har inntekter fra salg av rapporter m.m., slik at instituttene kan ha et behov for å ha bestemmelser om overgang av opphavsrettslige beføyelser i sine ansettelsesavtaler.

Jeg har lagt ut et foredrag om emnet (lydfil + PowerPoint) fra et seminar om Faglitterære rettigheter og akademisk publisering.

Spørsmålet er nærnmere behandlet i Bernhard Vigen: Arbeidstakeres opphavsrett.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 8. Offentliggjøring og utgivelse Next page:

Previous page: Previous page: 7.2 Datamaskinprogrammer