For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

16 Teknisk beskyttelse og rettighetsinformasjon

Next page:
Previous page: 15 Retten til eget bilde Next page: 16.2 Digital rettighetsinformasjon

16. Vern av teknisk beskyttelse og elektronisk rettighetsinformasjon

16. 1 Teknisk beskyttelse

Man kan ved ulike tekniske hjelpemidler begrense muligheten til å utnytte et verk i digital form. Dette kan være kopieringssperrer, sperrer som gjør at innholdet bare kan fremføres et visst antall ganger eller i et nærmere angitt tidsrom, osv. Dette kalles gjerne digitalt rettighetsadministrasjon, gjerne forkortet DRM (Digital Right Management).

Den som har anskaffet et dataprogram via Internett vil ha møtt dette i mange ulike varianter. Det er ganske vanlig at man fritt kan laste ned en prøveversjon av et program, en versjon hvis bruk er begrenset. Det kan hende at det kan brukes i et spesifisert antall dager fra det installeres, startes et bestemt antall ganger, ha begrenset funksjonalitet, osv. Slike programmer må gjerne "låses opp" med en kode man får når man kjøper en lisens (ofte omtalt som å "registrere" programmet).

En metode som synes å bli stadig mer vanlig er at programmer må "aktiveres", som i praksis betyr at man får en kode automatisk via nettet, og at produsenten har en database med opplysninger om hvor mange ganger et program med samme ID har blitt aktivert. Den som har forsøkt å aktivere at program på flere maskiner enn lisensen tillater vil gjerne ha opplevd å få en melding om at antallet er overskredet og at programmet derfor ikke kan aktiveres.

De fleste kommersielt tilgjengelige DVD-plater er utstyrt med kopisperrer (sammen med avspillingssperrer) som gjør at innholdet på en DVD ikke lar seg kopiere til for eksempel en harddisk.

Musikkindustrien har med mindre hell forsøkt å bruke slike teknologier for å hindre ulovlig kopiering og tilgjengeliggjøring av musikk. Dette har vært brukt på måter som brukerne har oppfattet at har hindret lovlig og legitim bruk av innspilt musikk. Det har også vært brukt for å låse inne kunder, slik at om man skulle kjøpe en ny mp3-spiller av et annet fabrikat enn det man hadde vil man oppdage at den musikken man lovlig har lastet ned og betalt for ikke lar seg spille på den nye spilleren. Det blir som om man må kjøpe bøkene på nytt om man kjøper en ny bokhylle. Musikkbransjen har derfor i stor grad gått vekk fra dette.

Det er forbudt å bryte slike tekniske sperrer dersom de er effektive. Dette følger av § 53c for datamaskinprogrammer og av § 53a for andre verk. Hva som ligger i at beskyttelsen skal være effektiv, går vi ikke detaljert inn i her. Men det betyr i alle fall at det ikke må være for enkelt å omgå den, samtidig som det ikke er noe vilkår at det skal være umulig å omgå den. Da plateselskapene forsøkte seg med kopisperrer på CD var noen visstnok slik at man kunne sette sperren ut av funksjon ved å tegne rundt kanten på platen med en tusj, alternativt holde Ctrl-knappen inne når man startet avspilling på en PC. Musikk som ble lastet ned fra tjenester som Musikkonline og iTunes med sperrer (begge disse har nå gått bort fra slike sperrer), så var det mulig og lovlig å brenne CD med musikken. Denne CDen kunne så kopieres uten hinder av noen sperre, og kan det settes et spørsmålstegn ved hvor effektivt det var. Man behøvde ikke en gang egen programvare for å gjøre dette.

Det er heller ikke tillat å tilby tjenester eller selge programvare hvis eneste formål er å omgå slike sperrer.

Dersom en utgiver bruker slike tekniske beskyttelser på en slik måte at det hindrer bruk som enkelte har lovbestemt rett til, for eksempel å fremstille eksemplar til funksjonshemmede, kan man kreve at leverandøren gjør verket tilgjengelig for slike formål uten teknisk beskyttelse. Gjøres ikke dette vil man på nærmere angitte vilkår kunne bryte den tekniske sperren. Men dette går vi ikke nærmere inn på. Man kan lese mer om dette i Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) avsnitt 3.5.1.

Det er også tillatt å omgå slike tekniske sperrer dersom dette er nødvendig for å kunne avspille verket på relevant avspillingsutstyr. Hva som er relevant avspillingsutstyr er det ikke noen alminnelig enighet om. I den perioden plateselskapene forsøkte seg med kopibeskyttede CDer viste det seg at en del av disse ikke lot seg spille av på bilspillere, på bærbare spillere og på PCer. At man da kunne lage en kopi som lot seg spille på dette utstyret, er det ikke noen tvil om. Men om også en mp3-spiller skal kunne anses for "relevant avspillingsutstyr" for en CD er mer diskutabelt.

Forbudet mot å omgå teknisk beskyttelse gjelder bare i forhold til opphavsrettslig relevante handlinger. At filmbransjen ønsker å dele opp verden slik at filmer på DVD skal kunne gjøres tilgjenglig på ulike tidspunkter i ulike deler av verden er ikke opphavsrettslig relevant. Den soneinndelingen som man har på DVD berører verken eksemplarfremstilling eller tilgjengeliggjøring for allmennheten, og er derfor ikke opphavsrettslig relevant. Man kan derfor modifisere en DVD-spiller slik at den kan spille film form samtlige soner uten at dette er i strid med disse bestemmelsene.

Det som virkelig skapte den store debatten var § 53a tredje ledd som sier at teknisk beskyttelse ikke skal være til hinder for at private kan tilegne seg et verk fra et lovlig ekseplar på relevant avspillingsutstyr. Man hadde her særlig tenkt på de tilfeller hvor kopisperre på CD kan føre til at den f.eks. ikke kan spilles i bil. Da skulle man ha rett til å omgå beskyttelsen og lage en kopi som man kunne spille i bilen. Så hadde tydeligvis noen politikere fått seg mp3-spillere, og det ble en ganske merkelig debatt om hvorvidt en mp3-spiller skulle regnes som "relevant avspillingsutstyr". Jeg har kommentert noe av denne debatten i Aftenposten.


Digital privatkopiering


More >>
Forfatter: Thomas Rieber-Mohn
Åndsverkloven § 12 i møte med tekniske beskyttelsessystemer og rettslige omgåelsesforbud.

I denne boken drøftes om og i hvilken utstrekning privatkopieringsregelen kan opprettholdes i de nye digitale omgivelsene, og det undersøkes videre om og på hvilken måte lovgiver bør gripe inn for å sikre at det faktisk er mulig å fremstille private kopier i medhold av § 12. Med registre og stikkord.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 325 pages RefNr: 9788205400160
Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 16.2 Digital rettighetsinformasjon Next page:

Previous page: Previous page: 15 Retten til eget bilde