For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

19 Internett

Next page:
Previous page: 18 Internasjonalt vern Next page: Google og opphavsrett

19 Internett

Opphavsretten gjelder selvsagt også på Internet. Det kan være håndhevingsproblemer i en så internasjonalisert verden. Men utgangspunktet er den retten det er redegjort for over.

Utgangspunktet er at man ikke kan legge opphavsrettsbeskyttet materiale ut på nettet uten opphavsmannens samtykke. Det innebærer også at forlag, tidsskrifter m.m. ikke kan legge ut materiale de har utgivlesesrettigheter til, så lenge de ikke har sikret seg rettighetene til å utgi dette på nettet.

Videre er det slik at man ikke fritt kan forsyne seg med det man finner på nettet. Man har i utgangspunktet ikke mer rett til å kopiere fra nettet enn man har til å kopiere fra andre kilder. Og man kan ikke spre verk videre.

Det er omdiskutert hvorvidt det er tillatt å lenke til det som er lagt ut på nettet uten at man har innhentet opphavsmannens samtykke. Men min nokså uærbødige påstand er at de som hevder at det å vise til et verk gjennom å legge ut en lenke er en fremføring av det verk som lenken peker til, ikke har forstått hva lenking egentlig er og hvordan den foregår. Så jeg vil hevde at lenking ikke krenker noens opphavsrett, og jeg er overbevist om at dette syn vil slå igjennom. Men per i dag er ikke alle enige med meg i dette. Høyesterett avsa en dom om dette spørsmålet i januar 2005. Jeg kommenterer dommen her.

Når dette er sagt, så må man ta inn noen modifiserende utgangspunkter. Man må akseptere mediets egenart. Det vil si at den som legger sitt materiale ut på nettet må finne seg i at andre tar utskrift, lagrer materialet lokalt og at de linker til dette. Men mediets egenart innebærer ikke at man også må akseptere den ukultur som man i dag finner på nettet.

For mer utfyllende kommentarer til noen av spørsmålene rundt internett og opphavsrett, viser jeg til:

Har pirater moral?

Nettbaserte forretningsmodeller - innledning

Noen kommentarer til musikkpirater og andre

Naivt av røde Jackson (om betalingsmodeller)

Naive pirater

Man deler ikke filer - det vanskelige skillet mellom verk og eksemplar

Creative Commons - usansk opphavsrettsimperialisme

Pirater i opphavsmenns tjeneste?


Kampen om Internett


More >>
Forfatter: Terje Rasmussen
Boka springer ut i fra forskningsprosjektet "Internett i endring" ved Universitetet i Oslo, og forteller om Internettets historie og utfordringer i et globalt informasjonssamfunn. Har register, ordliste og litteraturliste

Siden dets spede begynnelse har Internett vært et medium for ideer om frihet og åpen kommunikasjon, et mer livskraftig demokrati, men også for en dristigere kapitalisme. Nettet er et rom for åpen samtale, åpen innovasjon, åpen programvareutvikling og et åpent marked. Samtidig danner det seg barrierer i form av offentlige regulering, mer restriktive patent- og opphavsrettigheter, offentlige byråkratier og kommersielle nesten-monopoler. Men hvordan og hvorfor oppsto Internett? Det kan virke som om Internett plutselig kom for å bli på magisk vis. Men nei; Internett er nok en liten revolusjon, men også et produkt av en samfunnsutvikling. Det samfunnet som skapte det, kan også forandre det, kanskje ødelegge det. Nettet er flettet inn i en verden av økonomi, politikk, jus, religion og kultur, med voksende makt, forventninger og trusler rettet mot det. Denne boken er en sosiologisk og historisk beretning om dette.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 228 pages RefNr: 9788253029993
Medium: Book (paperback)
Series:


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: Google og opphavsrett Next page:

Previous page: Previous page: 18 Internasjonalt vern