For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

18 Internasjonalt vern

Next page:
Previous page: 17.3 Inndragning eller tilintetgjøring av ulovlig fremsilte eksemplarer Next page: 19 Internett

17 Internasjonalt vern

En opphavsrett som bare gjelder innenfor et lands grenser har relativt liten verdi. En rent nasjonal opphavsrett ville ha betydd at norske vern ikke ville ha vært vernet utenfor Norge, og at utenlandske verk ikke ville ha vært vernet i Norge. Internasjonale konvensjoner sikrer at man har et vern også internasjonalt.

Den viktigste konvensjonen på dette området er Bern-konvensjonen om opphavsrett. De aller fleste land i verden er med i denne konvensjonen.

Bern-konvensjonen regulerer hvordan andre lands opphavsmenn og utenlandske verk skal behandles. Den regulerer ikke hvordan et land skal behandle egne opphavsmenn og nasjonale verk. Et land kan behandle egne opphavsmenn og nasjonale verk så dårlig de vil, uten at dette vil være i strid med konvensjonen.

Konvensjonen bygger på to hovedprinsipper: Nasjonal behandling og et minimumsvern.

Nasjonal behandling innebærer at utenlandske opphavsmenn og utenlandske verk skal få det samme vernet som landets egne opphavsmenn og nasjonale verk. Man kan ikke favorisere sine egne. Hvis man gir et mer omfattende vern enn konvensjonens minimumsregler skal også andre lands opphavsmenn og utenlandske vern nyte godt av dette vernet.

Minimumsreglene innebærer at uansett hvor dårlig man måtte behandle egne opphavsmenn og nasjonale verk, så skal utenlandske opphavsmenn og utenlandske verk ha vern etter konvensjonens minimumsregler. Man kan med andre ord ha en situasjon hvor utenlandske opphavsmenn og verk får et bedre vern enn hva man gir egne opphavsmenn og nasjonale verk.

Konvensjonen har bestemmelser om hva som skal være vernet og hvilke rettigheter en opphavsmann skal ha. Videre krever den at det ikke skal kunne kreves noen formaliteter som vilkår for at et verk skal være vernet. I praksis er det særlig her man kan se ulik behandling av egne og utenlandske opphavsmenn. Det kan for eksempel settes vilkår om at et verk skal registreres, at det skal deponeres i et bestemt bibliotek m.m. for at et verk skal være vernet. Men slike formelle krav kan bare gjøres gjeldende for eget lands opphavsmenn og nasjonale verk. De kan ikke gjøres gjeldende overfor utenlandske opphavsmenn og utenlandske verk.

Et verk skal etter Bern-konvensjonen være vernet i minst 50 år etter utløpet av opphavsmannens dødsår. Når vi i Norge og hele EU/E?S-området har 70 år, så er dette et mer omfattende vern enn hva vi er forpliktet til å gi etter Bern-konvensjonen.

Det er også gitt en rekke EF-direktiver om opphavsrett. Disse er E?S-relevante, og følgelig også bindende for Norge.

Denne internasjonale reguleringen gjør at det enkelte land har lite spillerom for avvikende regulering på dette området. Når Unge Venstre og SV når har gått inn for at visse former for nettkopiering ("fildeling") skal gjøres lovlig, så kan dette vise seg umulig å gjennomføre innenfor rammen av bl.a. Bern-konvensjonen.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget