For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

13. Opphavsrettens varighet

Next page:
Previous page: 12.3 Reverse engineering Next page: 14. Nærstående rettigheter

13. Opphavsrettens varighet

Opphavsretten varer i 70 år etter utløpet av opphavsmannens dødsår. Dette følger av åvl § 40. Det betyr at når dette skrives i 2010 er alle verk skapt av opphavsmenn som døde i 1939 eller tidligere fri.

Hvis et verk har flere opphavsmenn regnes vernetiden fra utløpet av lengstlevendes dødsår. For sanger av Lennon og McCartney vil 70-årsfristen begynne å løpe når Paul McCartney en gang dør. Men det er det reelle forhold som er avgjørende. John Lennon og Paul McCartney inngikk i sin ungdom en avtale om at alt de skrev skulle gis ut som om det var skrevet av dem i fellesskap. Vi vet imidlertid at en rekke sanger ble skrevet av en av dem alene. Hvis man kan godtgjøre at en sang er skrevet av John Lennon alene, se ovenfor i avsnitt 7.1, da løper 70-årsfristen fra utløpet av John Lennons dødsår. Man kan avtale at inntekter m.m. skal deles, men man kan ikke inngå en avtale som fører til at verkets vernetid forlenges ut over det som følger av loven.

Hvis et verk er utgitt anonymt eller pseudonymt og det ikke er allment kjent hvem opphavsmannen er, da regnes vernetiden med utgangspunkt i det år verket ble offentliggjort, eventuelt det år verket ble skapt dersom det ikke har vært offentliggjort. Hvis opphavsmannen navngis før utløpet av denne fristen regnes vernetiden etter hovedregelen, med utgangspunkt i opphavsmannens dødsår. Dette er regulert i åvl § 41.

Vet man ikke hvem opphavsmannen er, da er det heller ikke mulig å vite om opphavsmannen fortsatt er i live, eventuelt i hvilket år han døde.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 14. Nærstående rettigheter Next page:

Previous page: Previous page: 12.3 Reverse engineering