For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

12.3 Reverse engineering

Next page:
Previous page: 12.2 Sikkerhetskopi Next page: 13. Opphavsrettens varighet

12.3 Reverse engineering

Loven gir også en viss adgang til såkalt reverse engineering, som vil si at man ut fra programmets maskinkode forsøker å rekonstruere en kildekode (dekompilering).

?ndsverkloven § 39h tredje ledd sier det selvsagte at man har rett til å se hvordan programmet fungerer. Denne bestemmelsen er bare "stating of the obvious", og er helt unødvendig.

I åndsverkloven § 39i er det en mer komplisert bestemmelse. Hovedinnholdet er at man kan foreta en reverse engineering dersom dette er nødvendig får å kunne oppnå funksjonelt samvirke med et annet program. Hvis du skal utvikle et program som skal fungere sammen med et annet, kan du dekompilere det programmet som det skal fungere sammen med. Men dette gjelder bare dersom informasjonen ikke er tilgjengelig på andre måter.

Grunnen til at man trenger en særskilt hjemmel for slik dekompilering, er at det innebærer en eksemplarfremstilling. En slik eksemplarfremstilling ville man ikke hatt lov til å foreta uten en slik hjemmel.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 13. Opphavsrettens varighet Next page:

Previous page: Previous page: 12.2 Sikkerhetskopi