For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

12.1 Eksemplarer som er nødvendige for den forutsatte bruk

Next page:
Previous page: 12. Datamaskinprogrammer Next page: 12.2 Sikkerhetskopi

12.1 Eksemplarer som er nødvendige for den forutsatte bruk

For å sikre at brukeren skal kunne utnytte et program som forutsatt, er det i åndsverkloven § 39h gitt hjemmel for nødvendig eksemplarfremstilling. Bestemmelsens første ledd lyder:

«Den som har rett til å bruke et datamaskinprogram, kan fremstille eksemplar av, endre og bearbeide programmet i den utstrekning det er nødvendig for å bruke programmet i samsvar med dets formål, herunder også for å rette feil i programmet.»

Problemet er her å avgjøre hva som er nødvendig for å bruke programmet i samsvar med dets formål. At man kan installere et program på en enkeltstående maskin, er uproblematisk. Men ulike varianter av nettverksinstallasjon er problematisk i forhold til denne bestemmelsen. For det er ikke bare mitt formål som kunde som er avgjørende, det må være et formål som også leverandøren er innforstått med. Jeg går ikke nærmere inn i disse spørsmålene i denne sammenhengen.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 12.2 Sikkerhetskopi Next page:

Previous page: Previous page: 12. Datamaskinprogrammer