For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

11.5 Ansettelsesforhold

Next page:
Previous page: 11.4 Videre overdragelse Next page: 11.6 Forlagsavtaler

Ansettelsesforhold

Se også Hvem har opphavsrett?

Også i ansettelsesforhold oppstår opphavsretten hos den som faktisk yter den skapende innsats. Hvis arbeidsgiver skal ha noen av rettighetene, må dette skje ved at rettighetene overdras.

Utgangspunktet er at opphavsretten overdras i kraft av ansettelsesavtalen i den grad det er rimelig og nødvendig for at ansettelsesforholdet skal nå sitt formål, men ikke lenger. Dette er ikke lovfestet, men det er ingen tvil om at det er dette som gjelder. Det betyr f.eks. at en avis har rett til å trykke i avisen det de ansatte journalistene skriver, men har ikke rett til å utnytte det på andre måter.

Hvis man ikke har regulert dette i ansettelsesavtalen, må man avgjøre spørsmålet ut fra hva man er ansatt for å gjøre.

For datamaskinprogrammer har man en særregel i åndsverkloven§ 39g , som sier at rettighetene går over til arbeidsgiver dersom ikke annet er avtalt.

Det kan være vanskelig å trekke et skille mellom ansettelsesforhold og selvstedige oppdrag. Jeg behandler dette spørsmålet i artikkelen Opphavsrett i oppdragsforhold.


Arbeidstakeres opphavsrett


More >>
Forfatter: Berhnard Vigen
Den ulovfestede hovedregelen om overgang av opphavsrett til åndsverk skapt i arbeidsforhold

Boken er en fremstilling av den ulovfestede hovedregelen om overgang av opphavsrett til åndsverk skapt i arbeidsforhold. Den søker først og fremst å klarlegge de konkrete momentene som inngår i vurderingen av hvilke opphavsrettigheter en arbeidstaker overdrar til arbeidsgiveren der arbeidsavtalen ikke gir et klart svar, og hvilken vekt de ulike momentene kan tillegges. Arbeidstakeres opphavsrett er et tema som ikke er lovregulert i generell form (bare mht datamaskinprogrammer), men svært mange yrkesgrupper berøres av avhandlingens tema. Fremstillingen er egnet både for privat og offentlig sektor, herunder blant annet ansatte opphavsmenn, arbeidsgivere, organisasjoner og jurister som behandler disse spørsmålene.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 136 pages RefNr: 9788215000794
Medium: Book (paperback)
Series:


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 11.6 Forlagsavtaler Next page:

Previous page: Previous page: 11.4 Videre overdragelse