For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

11.3 Overdragelse gir ikke rett til endring av verket

Next page:
Previous page: 11.2 Spesialitetsprinsippet Next page: 11.4 Videre overdragelse

11.3 Overdragelse gir ikke rett til endring av verket

Hovedregelen er at en overdragelse av opphavsrett ikke gir rett til endringer av verket. Dette følger av åvl § 39b første ledd. Et forlag kan f.eks. ikke lage "happy end" på en roman selv om de har rett til å utgi denne.

En rett til endring kan imidlertid avtales.

I § 29 er det en særregel som gjelder byggverk og bruksgjenstander. Disse kan endres når det skjer av tekniske grunner eller av hensyn til utnyttelsen. Skal man lage et tilbygg, legge inn nytt ventilasjonsanlegg eller noe tilsvarende, så kan man gjøre dette uten å spørre arkitekten. Men ønsker man å endre et bygg fordi man ikke det arkitektoniske uttrykket, da kan det ikke gjøres uten samtykke.

Avtaler om filmatisering, dramatisering, oversettelse osv vil innebære at man også avtaler at det skal kunne foretas endringer av verket. Man kan gi større eller mindre spillerom, kreve at man skal godkjenne endringene, osv. Det er opp til partene hva de måtte bli enige om.

For verk med flere opphavsmenn, se avsnitt 7.2, kan det være aktuelt å inngå en avtale som sier at et verk skal kunne endres uten at det må innhentes samtykke fra samtlige. Det kan for eksempel være aktuelt hvor flere har utarbeidet et læreverk sammen.

En annen praktisk situasjon er hvor noen andre enn opphavsmannen skal kunne revidere et eksisterende verk, for eksempel et læreverk.

For rent tekniske frembringelser, for eksempel datamaskinprogrammer, vil det vanligvis være liten grunn til å motsette seg at andre skal kunne gjøre endringer, for eksempel i form av oppdateringer eller tilpasning til oppgradert utstyr og nye versjoner av operativsystem, hvis de først har fått overdratt opphavsrett.

Det er vanskelig å se at institusjoner i UH-sektoren generelt kan ha noen behov for å få overdratt rett til å endre verk skapt av ansatte. Kunnskapen som er formidlet gjennom verkene kan fritt utnyttes både til forskning og undervisning og det kan ikke være behov for at de skal få noen rett til å endre verket. For enkeltprosjekter kan dette likevel være aktuelt, først og fremst der institusjonen går inn med særlige ressurser til å utvikle digitale læreverk m.m. Da kan man ha en legitim grunn til å sikre at dette kan oppdateres, også om de opprinnelige opphavsmenn av en eller annen grunn ikke er i stand til eller ikke er villige til å gjøre dette. Mellomløsninger kan tenkes ved at de opprinnelige opphavsmenn først skal spørres før andre eventuelt kan foreta endringer, at man skal godkjenne hvem som skal gjøre dette (eventuelt slik at man bare kan nekte å godkjenne med saklig grunn), osv.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 11.4 Videre overdragelse Next page:

Previous page: Previous page: 11.2 Spesialitetsprinsippet