For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

11.2 Spesialitetsprinsippet

Next page:
Previous page: 11. Overdragelse av opphavsrett Next page: 11.3 Overdragelse gir ikke rett til endring av verket

11.2 Spesialitetsprinsippet

Av åvl § 39a følger det at om opphavsmannen har overdratt rett til å bruke verket på en bestemt måte eller ved bestemte midler, har erververen ikke rett til å gjøre det på andre måter eller ved andre midler. Bestemmelsen lyder:

Har opphavsmannen overdratt rett til å bruke verket på en bestemt måte eller ved bestemte midler, har erververen ikke rett til å gjøre det på andre måter eller ved andre midler.

Dette omtales gjerne som spesialitetsprinsippet eller spesialitetsgrunnsetningen. Av ordlyden følger at den som erverver opphavsrett ikke kan utnytte et verk på andre måter enn det som følger av avtalen. En avtale om bokutgivelse innebærer ikke at forlaget også får en rett til å gi ut verket som lydbok, til å samtykke i at det filmatiseres osv - om ikke avtalen også uttrykkelig gir en slik rett. En avtale om fremføring av film på kino gir tilsvarende ikke rett til fremføring på fjernsyn, salg av video, osv.

Spørsmålet kommer gjerne opp når det åpner seg nye utnyttelsesmuligheter som partene ikke forutså da avtalen ble inngått. I den senere tid har man sett dette i forbindelse med tilgjengeliggjøring på Internett. Aviser har hatt rett til å trykke artikler i sine papirutgaver, men har ikke hatt rett til å gjøre de samme artiklene tilgjengelig i sine nettutgaver så lenge avtalen ikke har gitt dem en slik rett. For å kunne gjøre tidligere artikler tilgjengelig på denne måten har man måttet inngå nye avtaler og i praksis betale nytt vederlag - eller man har måttet betale erstatning for å ha gjort artikler tilgjengelig på nettet uten å ha hatt samtykke til dette.

Men denne bestemmelsen gir i praksis et større anvendelsesområde enn det som følger direkte av ordlyden. Avtaler om overdragelse av opphavsrett tolkes restriktivt i opphavsmannens favør. Det er derfor den som får rettigheter overdratt til seg som har en særlig interesse i klare avtaler.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget