For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

11. Overdragelse av opphavsrett

Next page:
Previous page: 10 Rådighet over eksemplar Next page: 11.2 Spesialitetsprinsippet

11 Overdragelse av opphavsrett


11.1 Utgangspunkt

Opphavsrett kan overdras helt eller delvis. I Norge er fullstendig overdragelse av opphavsrett mulig, men ikke vanlig. Og selv ved fullstendig overdragelse beholder opphavsmannen som hovedregel de ideelle rettigheter, se avsnitt 4.6. Det vanlige er at man i varierende grad gir samtykke til begrenset utnyttelsesrett, ofte omtalt som lisens.

Ved en overdragelse gir opphavsmannen fra seg rådighet over sitt verk. Opphavsmannen vil da ikke lenger kunne utnytte sitt verk på en måte som kommer i konflikt med de overdratte rettigheter.

Om man gir andre en begrenset utnyttelsesrett er det et viktig skille mellom eksklusive og ikke eksklusive rettigheter. Et forlag vil typisk kreve en eksklusiv rett til å utgi en bok, trykke en artikkel, osv. Grensen mellom overdragelse av begrensede rettigheter og en eksklusiv lisens er ikke skarp, men dette spørsmålet går vi ikke nærmere inn på i denne sammenhengen.

Ikke-eksklusive lisenser møter vi ofte når det gjelder datamaskinprogrammer. Dette skrives med Microsoft Word, men som bruker av Word har man ikke noen eksklusiv lisens. Microsoft kan lisensiere dette til alle som måtte være interessert uten at disse lisensene kommer i konflikt med hverandre. På samme måte vil vi ha en ikke eksklusiv lisens når vi med opphavsmannens samtykke laster ned filer via Internett.

Eksklusivitet kan være viktig når verket skal markedsføres kommersielt. Den som gir det ut vil sikre seg mot konkurrerende utgivelser som kan undergrave muligheten for å selge det aktuelle produktet. Den som primært er interessert i å kunne utnytte et verk til egne formål uten å skulle markedsføre dette, har ikke noe behov for eksklusivitet.

I boken Kontraktsregulering �?? IT-kontrakter, TANO Aschehoug 1997, behandler jeg på s. 141-167 spørsmålet om kontraktsregulering av opphavsrett ved overdragelse av dataprogrammer. Boken er tilgjengelig på nettet, og det aktuelle avsnittet finnes her.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 11.2 Spesialitetsprinsippet Next page:

Previous page: Previous page: 10 Rådighet over eksemplar