For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

9.4 Sitatrett, billedbruk m.m.

Next page:
Previous page: 9.3 Avtalelisens Next page: 9.4.2 Bruk av bilder

9.4 Sitatrett, billedbruk m.m.

9.4.1 Sitatretten - åvl § 22

?vl § 22 lyder:

Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger.

Man har rett til å sitere. Bestemmelsen kan ses på som en ytringsfrihetsbestemmelse: Man skal kunne underbygge det man selv skriver ved å sitere, ikke bare referere andre. Denne retten forutsetter at verket er offentliggjort, se ovenfor i avsnitt 8.

Man kan i prinsippet sitere alle slags verk, selv om man først og fremst vil tenke på tekstsitater. Det er mulig å sitere film, musikk m.m., mens det er vanskeligere å tenke seg hvordan man siterer en skulptur. Men det kan tenkes at man f.eks. kan sitere et mindre utsnitt av et bilde. Om man går tilbake til midten av 1980-årene da Vebjørn Sand provoserte det modernistiske kunst-Norge ved å påstå at modernistiske kunstnere ikke var i stand til å tegne en hånd, kunne man nok ha belagt eller tilbakevist dette ved billedsitater som viste hvordan utvalgte kunstnere tegnet eller malte hender.

Men for bilder er nok generelt bestemmelsene i §§ 23, 23a og 24 av større betydning.

For at noe i opphavsrettslig forstand skal regnes som et sitat må det som siteres settes inn i en sammenheng hvor sitatet er relevant. Man kan ikke i medhold av denne bestemmelsen ha løsrevne sitater som står alene.

Man kan ikke sitere mer enn det som er i samsvar med formålet. Videre har man det generelle forbeholdet at sitatet må være i samsvar med god skikk. Det følger av § 11 at man må oppgi kilde.

Sitatretten er kjernespørsmålet i konflikten mellom skuespilleren Gørild Mauseth og NRK om NRKs bruk av "fiskesex-scenen" fra filmen "Brent av frost". Lagmannsretten har gitt NRK medhold at filmsitatet var innenfor det som er lovlig, og jeg har sagt meg enig i denne avgjørelsen. Men saken er anket til Høyesterett og saken er berammet til 9. mars 2010. Så dette er nok noe vi kommer tilbake til når Høyesterett har sagt sitt.

Mine ulike kommentarer til sitatretten kan du lese her.


Retten til å sitere fra åndsverk


More >>
Forfatter: Haakon Aakre
Sitatregelen er en av åndverklovens sentrale låneregler. Når vilkårene er oppfylt kan en sitere uten å innhente samtykke og uten å betale vederlag. Grensene for sitatretten er dermed viktige både for opphavsmenn og brukere. Denne bok gir en grundig gjennomgang av sitatregelen og tilknyttede problemstillinger.

Boken redegjør for når et åndsverk kan anses for å være gjengitt. Videre redegjøres det for hensynene som ligger bak sitatregelen, når en sedvane er rettsskapende, og plikten til å respektere opphavsmannens ideelle rettigheter. Boken redegjør for de viktigste momenter som er avgjørende når en skal ta stilling til om et sitat er lovlig, og inneholder eksempler fra både norsk og nordisk rettspraksis. Den norske sitatregel ses også i sammenheng med vet vedtatte EU direktiv om opphavsrett og beslektede rettigheter i informasjonssamfunnet. Boken gir en nyttig beskrivelse av sitatretten for blant annet jurister, forlagsansatte og andre ansatte i mediebransjen, forskere, kunstnere, forfattere og musikere.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 132 pages RefNr: 9788276747935
Medium: Book (paperback)
Series:


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 9.4.2 Bruk av bilder Next page:

Previous page: Previous page: 9.3 Avtalelisens