For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

9.6 Videre spredning av eksemplarer

Next page:
Previous page: 9.6 Bruk i andre sammenhenger Next page: 9.7 Visning og fremføring

9.6 Videre spredning av eksemplarer

Den som har et lovlig ervervet eksemplar av et verk, kan i henhold til åndsverkloven § 19 overdra dette eksemplaret videre. Det vil si at man kan selge sine gamle bøker, plater, videokassetter, dataprogrammer, osv.

Verk kan i utgangspunktet lånes ut, men ikke leies ut. Det innebærer at man fritt kan drive gratis bibliotek, men ikke et utleiebibliotek. Og det betyr at man ikke kan starte video-utleie med de video-filmer man har kjøpt. Bytte som drives som organisert virksomhet likestilles med utleie, og er følgelig ikke tillatt. (Det er ment å skulle ramme bl.a. "datatreff" hvor man bytter programmer. Dette var særlig aktuelt tidligere, da det var lov å fremstille eksemplarer av dataprogrammer til privat bruk. Men rammer det også lesesirkler, og var det i såfall meningen?)

Datamaskinprogrammer kan heller ikke lånes ut til allmenheten.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 9.7 Visning og fremføring Next page:

Previous page: Previous page: 9.6 Bruk i andre sammenhenger