For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

9.3 Avtalelisens

Next page:
Previous page: 9.2 Privat bruk Next page: 9.4 Sitatrett, billedbruk m.m.

9.3 Avtalelisenser

Som nevnt ovenfor i avsnitt 9.1 finnes det en rekke bestemmelser om avtalelisens. Man kan inngå avtale med Kopinor om bruk av tekster, Norwaco for bruk av TV-programmer, BONO for bruk av bilder, TONO for bruk av musikk, osv. Det er en rekke slike organisasjoner. Mer informasjon om dette kan man finne på nettstedet http://www.clara.no.

Selve avtalelisessystemet er regulert i åvl §§ 36 - 38a. Hovedinnholdet er at organisasjonen må representere et større antall opphavsmenn innenfor sitt område og den må være godkjent av departementet. De avtaler man inngår vil regulere omfanget av eksemplarfremstillingen, bruken av fremstilte eksemplar, vederlag som skal betales, osv. Organisasjonene har systemer for å fordele vederlag til opphavsmenn. Dette kan skje individuelt eller kollektivt ved at det etableres stipendordninger m.m. Innenfor rammene av disse avtalene kan man så fremstille eksemplarer uavhengig av om de berørte opphavsmenn faktisk er representert gjennom disse organisasjonene eller ikke.

Forhandliger med de respektive organisasjoner skjer på institusjonsnivå, gjerne ved avtaler fremforhandlet f.eks. av Universitets- og Høgskolerådet . Den enkelte bruker vil derfor ikke ha behov for noen inngående kunnskap om hvordan dette ganske kompliserte systemet fungerer. Det man har behov for å vite er hva slags avtale ens egen institusjon har med de berørte organisasjoner slik at man vet hva som kan kopieres lovlig. Ved behov ut over det som omfattes av avtalene vil dette som regel kunne klareres individuelt med de berørte organisasjoner.

Det kan etter § 13b inngås avtalelisens som gir rett til å fremstille eksemplar av utgitt verk til bruk i undervisning. Andre institusjoner, organisasjoner og bedrifter kan inngå tilsvarende avtaler i medhold av § 14.

En nyskapning er at biblioteker etter § 16a kan inngå denne type avtaler. Når dette skrives er imidlertid ikke biblioteksavtalene ferdigforhandlet, slik at det ikke kan sies noe om hvor omfattende denne retten vil bli.

Etter § 17b kan det inngås avtale om opptak av kringkastingsprogram m.m.

Jeg går ikke gjennom alle bestemmelsene, men vil behandle en del av dette sammen men andre relevante bestemmelser nedenfor i avsnitt 9.5 om bruk av opphavsrettslig vernde verk i undervisning.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 9.4 Sitatrett, billedbruk m.m. Next page:

Previous page: Previous page: 9.2 Privat bruk