For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

3. Offentlige dokumenter er uten vern

Next page:
Previous page: 2.3 Samleverk Next page: 4. Opphavsmannens enerett

3 Offentlige dokumenter

Offentlige dokumenter er ikke vernet. Det heter i åvl § 9:

Lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av offentlig myndighet er uten vern etter denne lov. Det samme gjelder forslag, utredninger og andre uttalelser som gjelder offentlig myndighetsutøvelse, og er avgitt av offentlig myndighet, offentlig oppnevnt råd eller utvalg, eller utgitt av det offentlige. Likeledes er offisielle oversettelser av slike tekster uten vern etter denne lov.

Dette kan ses som en demokratisbestemmelse. Man skal ikke være avhengig av samtykke for å kunne gjengi tekster m.m. som utgjør en del av det offentliges myndighetsutøvelse. Det nevnes for det første lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak. Men det omfatter også andre dokumenter: Forslag, utredninger og uttalelser som gjelder offentlig myndighetsutøvelse. Innenfor det offentlige kan det også produseres annet som ikke er en del av den offentlige myndighetsutøvelsen. Grensen kan være vanskelig å trekke. Det er f.eks. ikke lett å skille mellom den egentlige myndighetsutøvelse og informasjonsmateriell knyttet til denne. Hvordan grensen skal trekke går vi ikke nærmere inn på.

I UH-sektoren vil eksamen, opptak, reglementer m.m. gjelde offentlig myndighetsutøvelse. Eksamensoppgaver er derfor eksempel på en type frembringelse som ikke er vernet av åndsverkloven.

Bestemmelsen gjelder bare det som er avgitt av offentlig myndighet, offentlig oppnevnt råd eller utvalg, eller utgitt av det offentlige. Rapporter utarbeidet av private for det offentlige vil ikke uten videre bli omfattet av dette. Men hvis de utgis av det offentlige vil de omfattes. Jeg må derfor avfinne med at en utredning jeg skrev for Justisdepartementet om Forbrukerkjøpslovens anvendelse ved levering av digitale ytelser ikke er opphavsrettslig vernet, da denne ble utgitt av det offentlige. Når et verk gjøres tilgengelig på web må det anses for utgitt (se nedenfor i avsnitt 8), og dermed vil i dag de fleste utredninger som gjøres for det offentlige også bli utgitt av det offentlige.

Også oversettelser omfattes av denne bestemmelsen.

Bestemmelsen gjelder ikke bare for det som utarbeides og utgis av norske myndigheter. Ingen lovtekst er f.eks. opphavsrettslig vernet i Norge, uavhengig om de er vernet i sitt hjemland eller ikke.

I annet ledd, første punktum heter det:

?ndsverk som ikke er frembrakt særskilt til bruk i dokumenter som nevnt i første ledd, og som det siteres fra eller som gjengis i særskilt vedlegg, omfattes ikke av denne bestemmelse.

Et verk som i utgangspunktet er vernet mister ikke sitt vern selv om det gjøres til del av et offentlig dokument. Men er det et arbeid som er bestilt for formålet, da vil det ikke være vernet.

I siste punktum er det et unntak fra dette: Første ledd gjelder heller ikke lyrikk, musikkverk eller kunstverk. Jeg har vanskelig for å se at lyrikk skal være bestilt til bruk et dokument av denne typen. Men bestemmelsen får betydning f.eks. for en bestilt omslagstegning til en offentlig utredning. Kunstneren vil da ha sin opphavsrett i behold.

Det heter at disse dokumenter er uten vern etter denne lov. Det betyr at de ikke bare er unntatt fra det egentlig opphavsrettslige vern, men også unntatt fra vern etter de såkalte nærstående rettigheter eller naborettigheter, se nærmere nedenfor i avsnitt 14.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 4. Opphavsmannens enerett Next page:

Previous page: Previous page: 2.3 Samleverk