For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

4. Opphavsmannens enerett

Next page:
Previous page: 3. Offentlige dokumenter er uten vern Next page: 4.2 ?konomiske rettigheter

4 Opphavsmannens beføyelser

4.1 Innledning

Opphavsretten er en ren juridisk konstruksjon. Opphavsretten korresponderer ikke med noen form for faktisk herredømme til rettighetsobjektet, i motsetning til f.eks. eiendomsrett. Opphavsretten er positivt avgrenset. Opphavsmannen har de rettigheter som gis gjennom lovgivningen, verken mer eller mindre.

Man skiller mellom to hovedgrupper av rettigheter: De økonomiske og de ideelle. De økonomiske består i enerett til eksemplarfremstilling og å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten. De ideelle rettigheter er retten til navngivelse og at verket ikke kan gjengis på en krenkende måte.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 4.2 ?konomiske rettigheter Next page:

Previous page: Previous page: 3. Offentlige dokumenter er uten vern