For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

4.3 Eksemplarfremstilling

Next page:
Previous page: 4.2 ?konomiske rettigheter Next page: 4.4 Tilgjengeliggjøring for allmennheten

4.3 Eksemplarfremstilling

Opphavsmannen har enerett til å fremstille eksemplar av verket. Et eksemplar er enhver form for fiksering av verket: Papirkopi, lydopptak, digital kopi, osv. Frembringelsen må ha en viss varighet for at man skal regne dette som eksemplar. Et speilbilde er ikke et eksemplar. Det er heller ikke eksemplarfremstilling når et fjernsynsbilde tegnes opp på mottakerens skjerm 25 ganger pr sekund.

I åvl § 2 annet ledd heter det:

Som fremstilling av eksemplar regnes også overføring til innretning som kan gjengi verket.

De såkalte usynlige eksemplarer er også eksemplarer, noe som omfatter bl.a. digitale eksemplarer.

Eneretten til eksemplarfremstilling er selvstendig i forhold til tilgjengeliggjøring. Selv om man ikke har til hensikt å gjøre eksemplarene tilgjengelig for andre, så omfattes eksemplarfremstillingen likevel av opphavsmannens enerett.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Previous page: Previous page: 4.2 ?konomiske rettigheter