Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Fordeling av verdier

Next page:
Previous page: Fellesheftelse, kausjon og regress Next page: Arbeidsoppgave

Det er ikke så mange fordelingskonflikter innenfor rammen av fagene til andre avdeling. Det kan selvfølgelig dukke opp avtaler som regulerer fordeling av formuesgoder. Men ellers er vel det eneste klare tilfelle i reglene for regress mellom samskyldnere. Fordelingskonfliktene bør imidlertid være velkjente fra første avdeling gjennom familie-, arv- og skifterett, og du vil møte dem igjen i mer kompliserte varianter i konkursretten til tredje avdeling. Jeg velger derfor å ta dem med. Fordelingsspørsmål dukker opp både ved fordeling av aktiva og passiva.

Fordelingskonflikter kan bestå mellom alt fra 2 og opp til et i prinsippet uendelig antall parter. Det er derfor ikke så lett å illustrere dem med partsrelasjoner. Jeg foretrekker derfor heller å bruke «bløtkake-diagrammer» til dette.

I fordelingskonflikter er det gjerne tre fordelingsprinsipper som skal anvendes i ulike kombinasjoner.

For det første kan noen ha rett til å ta bestemte gjenstander ut av den massen som skal fordeles, før den øvrige fordeling skjer. Dette kjenner du fra reglene om forloddsrett ved skifte og dels om legaterens fortrinnsrett ved arveoppgjør, og du vil møte det igjen ved separatistrett i konkurs når du kommer til tredje avdeling.

For det annet kan det være slik at noen få forsyne seg først, og så kan de andre forsyne seg etterpå hvis det blir noe igjen. Det kan gjerne være flere slike prioritetsgrupper. Dette vi du særlig møte om regelen for prioriterte krav i konkurs, om prioritetsregler ved pant, m.v.

Endelig kan det skje en forholdsmessig fordeling av de verdier som skal fordeles.

I spørsmålet om regress mellom samskyldnere dukker spørsmålet om man skal anvende regler av type 2 eller 3 opp i spørsmålet om man skal anvende såkalt brøkdelsregress eller overskuddsregress.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: Fellesheftelse, kausjon og regressNext page: Arbeidsoppgave Next page:

Next page: Arbeidsoppgave Next page:

Previous page: Previous page: Fellesheftelse, kausjon og regress