Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Hjemmelsmangler og ekstinksjon

Next page:
Previous page: Kjedekonflikter Next page: Dobbeltsuksesjon

Utgangspunktet er her at noen har overdratt et formuesgode uten å ha rett til dette. Man selger noe som tilhører en annen, en gjenstand som er pantsatt, m.v. Spørsmålet er så om den som f.eks. kjøper en gjenstand som viser seg å tilhøre en annen enn selger, har rett til å beholde tingen på rette eiers bekostning.

Partsforholdet ved hjemmelsmangler og ekstinksjon kan ligne på partsforholdet ved springende regress. Men konflikten er en annen. Her vil det ikke lenger et spørsmål om hvorvidt et krav fra kjøper mot selger kan gjøres gjeldende mot tidligere ledd, men snarere det motsatte. Nå er det spørsmål om krav som tidligere ledd måtte ha mot selger kan gjøres gjeldende mot kjøper.

Ved spørsmål om ekstinksjon vil kravet være rettet mot gjenstanden, og ikke mot personen. Utgangspunktet er ikke et spørsmål om plikter overfor den annen part, men om rett til gjenstanden. Hvis det dreier seg om stjålne gjenstander, kan rette eier nærmest si til kjøper at «jeg har ikke noe usnakket med deg, men det er tilfeldigvis du som har kjøpt den sykkelen som noen har stålet fra meg, og jeg vil ha sykkelen min tilbake». Rette eier vil kreve å få sin ting tilbake, og det kan være nokså tilfeldig hvem tingen har havnet hos. Man sier gjerne at rette eier gjør gjeldende en tinglig rett til tingen, og ikke at en person skal oppfylle en forpliktelse han har påtatt eller pådratt seg (obligatorisk krav). Denne forskjellen mellom tinglige og obligatoriske rettigheter er også et vanskelige erkjennelsesproblem innen formueretten, og jeg vil ikke forsøke å forklare den nærmere innenfor rammen av en fremstilling om oppgaveløsning.

Ved ekstinksjonskonflikter konkurrerer kjøper og rette eier om rett til den samme gjenstanden. Begge hevder å ha en rett, og den enes rett vil utelukke den andres slik at det ikke er mulig å gi begge medhold. Det er ikke spørsmål om hvorvidt en plikt er oppfylt eller ikke, men om hvem som vinner rett til tingen. En sykkelhandler kan ha påtatt seg å levere flere sykler, og han kan ha problemer med å oppfylle overfor alle. Så lenge ingen sykler er levert, er det et spørsmål om mislighold av den forpliktelse han har påtatt seg. Men det er bare en som kan ha rett til min sykkel.

Til andre avdeling møter du denne type konflikt først og fremst ved overdragelse av pengekrav. Et eksempel finnes i V-1986. Men i og med at godtroerverv av løsøre også er pensum til andre avdeling, kan spørsmålet dukke opp også i denne sammenhengen.

I en ekstinksjonskonflikt vil selgeren stå på sidelinjen. Selv om det er selgeren som har forårsaket konflikten er han ikke part i den. Men han kan regne med å måtte svi i neste omgang. Den som taper i ekstinksjonskonflikten, vil nok vite å fremme et krav mot selger.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: KjedekonflikterNext page: Dobbeltsuksesjon Next page:

Next page: Dobbeltsuksesjon Next page:

Previous page: Previous page: Kjedekonflikter