Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Kjedekonflikter

Next page:
Previous page: Fullmaktskonflikter Next page: Hjemmelsmangler og ekstinksjon

Den neste konfliktstypen kan kalles kjedekonflikt. Et klart eksempel har man når en produsent selger til en forretning, som igjen selger til en av sine kunder.

I en slik kjede kan man finne ulike konfliktrelasjoner. Hvis det gjelder et kjøp, vil man i de fleste tilfeller ha en konflikt mellom selger og kjøper. Eksempler på dette finner man i H-1982 II, H-1983 I og H-1986 I. I V-1985 I finner man et eksempel på en kjedekonflikt som dreier seg om noe annet enn kjøp.

I kjede-konflikter vil det ofte være spørsmål om man kan skyve et krav videre bakover i kjeden. Et typisk eksempel er at en selger krever regress mot tidligere salgsledd. Dette finner du et eksempel på i H-1982 II.

En kjede kan bestå av flere enn tre ledd. I forbindelse med kjøp kan man finne produsenter, underleverandører, transportører, importører, grossister, detaljister, osv. I en praktikumsoppgave vil nok antallet være begrenset for at faktum i oppgaven ikke skal bli for stort og komplisert. Men i H-1982 II finner man et eksempel på en kjede med fire parter som alle er involvert i konflikter. I en rekke andre oppgaver er det siste leddet en bi-person som ikke er direkte involvert i konflikten. Man kan f.eks. ha en situasjon hvor kjøper skal benytte de kjøpte varer i produksjon, og så misligholdes produksjonsavtalen som følge av forsinkelse eller mangel tidlig i kjeden. Kjøper finner å måtte akseptere hevning og eventuelt erstatning i dette forholdet, men fremmer krav om hevning og erstatning mot tidligere salgsledd. Eksempler på dette finner man i V-1980 II, H-1981 I og i H-1987 I.

En konflikt om retten til å skyve et krav bakover i kjeden vil ofte være subsidiær eller betinget. Det kan f.eks. være slik at selgeren krever regress mot produsenten dersom kjøper skulle få medhold i sitt krav mot selger. Når du skal skrive en oppgave, er det viktig at du ser slike sammenhenger mellom ulike konflikter i oppgaven.

Et spørsmål som også jevning dukker opp i kjedekonflikter, er spørsmålet om man kan hoppe over et ledd i kjeden, og fremme krav direkte mot tidligere ledd. Det er dette som gjerne kalles springende regress. Hvis vi holder oss til kjøp, vil det f.eks. være et spørsmål om kjøper kan fremme krav direkte mot produsenten. Konfliktrelasjonen vil da være mellom produsent og kjøper.

I V-1981 II finner man et eksempel på at en underentreprenør avviser et slikt direktekrav. V-1985 II og H-1989 I er eksempler på konflikter om direkte krav mot tidligere salgsledd. Ofte vil samme krav fremmes mot flere salgsledd.

Ved slike konflikter er det også viktig å se sammenhengen med eventuelle andre konflikter i oppgaven. Hvis det ikke er noen avtale mellom produsent og kjøper, hvilket det som regel ikke er, får man spørsmål om hvilken betydning avtalene i de to andre relasjoner får for konflikten. Vil kjøper kunne kreve det samme av produsenten som han kunne ha krevet av selger, eller trer han inn i krav som selger eventuelt måtte ha mot produsent? I V-1981 I finner du et eksempel på at en part vil gjøre gjeldende en garantierklæring avgitt til et tidligere salgsledd, og i H-1989 I gjør tidligere salgsledd gjeldende en ansvarsfraskrivelse i forholdet til selger. I andre tilfeller kan det kanskje være slik at kjøper bare kan gjøre krav gjeldende i den grad han kunne ha gjort kravet gjeldende mot selger og selger hadde hatt et regresskrav mot produsenten.

Disse sammenehengene er ikke så upraktiske som de kanskje kan virke ved første øyekast. Selger kan ha inntatt ansvarsbegrensninger i sin avtale med kjøper som ikke korresponderer med tilsvarende ansvarsbegrensninger i forholdet mellom produsent og selger. Da kan resultatet bli at kjøpers krav mot selger er avskåret, samtidig som selger ville ha hatt et mer omfattende krav mot produsent. Det kan også gå den andre veien, slik at ansvarsbegrensninger i forholdet mellom produsent og selger ikke er gjort gjeldende i avtalen med kjøper. Hvis du skal kunne anvende kjl §§ 84??86, må du ha et sikkert grep om dette. Endelig kan det tenkes at selger er konkurs som i V-1981 I, eller i alle fall ikke søkegod, slik at et eventuelt krav mot selger er verdiløst.

Det kan også tenkes at det er et avtaleforhold direkte mellom produsent og kjøper, f.eks. ved at kjøper har stilt garanti overfor produsenten. Her får kjeden et visst trekant-preg. Figuren nedenfor er basert på konflikten i oppgaven V-1980 I, hvor det også opptrådte en kjøper som ikke var part i noen av konfliktene.

Man kan også finne mellomformer hvor tidligere ledd nok har vært inne i bildet, men uten å være part i den avtale som er inngått. Et eksempel på dette er H-1981 I, hvor tidligere omsetningsledd (importør) hadde gitt opplysninger til kjøper, men hvor avtalen var inngått med en lokal forhandler Et annet eksempel er V-1989. Her kan man også nærme seg spørsmål om fullmakt eller identifikasjon, se som eksempel H-1989 II.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: FullmaktskonflikterNext page: Hjemmelsmangler og ekstinksjon Next page:

Next page: Hjemmelsmangler og ekstinksjon Next page:

Previous page: Previous page: Fullmaktskonflikter