Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Disposisjon og fremstilling

Next page:
Previous page: Subsidiære spørsmål Next page: Del III: Teorioppgaver

Så langt har vi bare sett på analyseprosessen, og ikke på fremstillingen. Du må først få orden på problemene før du kan tenke alvorlig på hvordan de skal fremstilles. Men fremstillingen er også viktig.

Etter at du har fått strukturert problemet, noe du bør ha fått til hvis du har fulgt det vi har gjennomgått til nå, har du hoveddisposisjonen klar.

Når du skal øve inn disposisjons- og fremstillingsteknikk, bør du ha eksamen i bakhodet. Du skal øve inn en arbeidsform som er brukbar til eksamen. Hvis det er noe som virkelig kjennetegner en eksamen, så er det at du har liten tid. Enhver eksamensbesvarelse er et hastverksarbeid. Da gjelder det å ikke bruke tid på unødvendige ting som i beste fall gir marginal uttelling.

Til eksamen må du ikke kaste bort tid på å skrive kladd. Du må skrive en skikkelig disposisjon, og skrive besvarelsen rett fra denne. Hvis du skulle være misfornøyd med det du har skrevet, kan du bare kaste arket og skrive det på nytt. Men hvis du er sånn noenlunde fornøyd, da er det bortkastet tid å skrive av det du alt har skrevet.

En god disposisjon inneholder de problemstillinger som skal drøftes, anførsler og rettslige grunnlag. En disposisjon av hevningsspørsmålet H-1990 II kan være slik:

Oline og Hans Tastad mot A/S Elektro


 • Krav 1: Hevning av kjøpet    
  • Svar: Avvisning ?? ikke hevningsrett
  • Grlag 1: Forsinkelse
   • Rettslig Grlag (RG): Kjl § 22 (1) og § 25 (1)
    • Betingelse (B) 1: Vesentlig kontraktsbrudd 
   • Spørsmål (S) 1: 
    •  8 uker - vesentlig forsinkelse? 
    •  Bortreist 
    •  Virkning for selger 
    •   Standard vare
   • Konklusjon ????
   • Innsigelsesgrunnlag 1: Kjøper reagerte ikke på varsel
    • RG: Kjl § 24 
     • B1: Underrette om forsinket levering innen angitt tid
     • B2: Ikke svar innen rimelig tid 
      •  S1: 8 uker - rimelig tid? 
      •  S2: Betydning av at de var bortreist? 
      •  S3: Manglende underretning om fravær til selger? 
     • B3: Oppfyllelse innen den tid som er angitt
   •  Konklusjon ???
  • G2: Mangel 
   • G2.1: Feil farge 
   • G2.2: Feil i frysemekanismen
   • RG: Kjl §§ 17 og 39 (1) 
    • B1: Mangel - kjl § 17 
    • B2: Vesentlig kontraktsbrudd - kjl § 39(1)
   •  G2.1: Feil farge 
    •  B1: Mangel? 
    •  B2: Vesentlig kontraktsbrudd - kjl § 39(1)?
     • Grad av avvik 
     • Plassering av fryser 
    • Innsigelse2.1: Hevningsrett tapt ved å ta boksen i bruk?
    • Konklusjon ???
   • G2.2: Feil i frysemekanismen 
    •  B1: Mangel? Kjl § 17 
    •  B2: Vesentlig kontraktsbrudd - kjl § 39(1)?
     •  Feilens betydning 
     •  Feil tilkobling 
     •  Mangelfull veiledning 
    • Innsigelse1: Må kjøper akseptere avhjelp?
    • Innsigelse2: Hevningsrett tapt ved å ta boksen i bruk?
   • KG2.2: ???
  • G3: Kumulasjon 
   • Kan flere mangler kumuleres?
    • Hvis du i utgangspunktet konkluderer med at kjøper har akseptert leveransen ved å ta fryseren i bruk, og dermed mistet retten til å påberope seg feil farge, kan denne mangelen bringes inn igjen dersom det senere viser seg at den leverte gjenstand lider av flere mangler (feil i frysemekanismen)?
   • Kan mangler og forsinkelse kumuleres?
   • KG3: ???
  • Konklusjon om hevning: ????
  • Hevning avskåret etter kjl § 66(1)? 
   • - Tilbakelevering i vesentlig stand og mengde? 
    • Hvis nei, unntak i bokstav a?
  • Subsidiært krav1: Hevning mot å erstatte defekt del
   • Forutsetning: Hevningsrett, men ikke medhold for kjøper under G2.2
   • RG: Kjl § 66(2)

Merk at jeg bare har disponert hevningsspørsmålet, ikke erstatningsspørsmålet. Det er også klart at en disposisjon kan settes opp på mange måter, så min disposisjon er ikke noe fasitsvar.

Ut fra en slik disposisjon bør det ikke være særlig vanskelig å skrive oppgaven, selv om enkelte av de vurderinger som må foretas selvsagt kan være vanskelige.

Mange nøyer seg med å disponere oppgaver, uten å skrive dem ut. Det holder ikke. Det er et langt sprang fra det å ha tenkt igjennom en oppgave og laget en disposisjon til det å skrive den. Du må lære deg å stå hele løpet, og det gjør du ikke uten å trene på det. Når det er sagt, så vil jeg føye til at du gjerne må bruke oppgaver som utgangspunkt for diskusjon f.eks. i kollokvier, uten at du nødvendigvis har skrevet de. Men det er ikke trening i å skrive oppgaver!

Før du går i gang med å skrive, så skal du huske at man ikke alltid skal skrive alt man har tenkt og undersøkt. Når du analyserer en oppgave, må du passe på å få med alle detaljene for å være sikker på at du ikke har oversett noe. Men det kan godt hende at du etter dette kommer til at noen detaljer ikke er relevante, at et spørsmål viser seg å være opplagt, osv. Da skal du ikke skrive ned alle de omveier du måtte ha gått for å komme til det resultatet. Det vil alltid være en del momenter som du underveis vil vurdere og forkaste, og ikke alle disse skal med i besvarelsen.

Når du skal skrive oppgaven, så gå rett på problemet. Lange innledninger er bortkastet tid som ikke gir uttelling. Du kan gå rett på konfliktene, eller eventuelt skrive en meget kort innledning. Som innledning til den oppgaven som er disponert, kunne du f.eks. skrive: «Saken gjelder krav om hevning og erstatning i forbindelse med kjøp av fryseboks. Det er et forbrukerkjøp.»

Du skal bruke oppgavens faktum i drøftelsene, men du skal ikke gjengi det. Sensorene har oppgaven selv. Mange skriver lange referat fra oppgavens faktum som innledning til sine drøftelser. Det er unødvendig og bortkastet. Ikke skriv at fryseboksen ble levert 8 uker etter avtalt tid. Spør om 8 uker må regnes som vesentlig forsinkelse ved en slik leveranse. Tilsvarende skal du ikke at kjøper tok boksen i bruk, men drøfte om de gjennom det tapte retten til å påberope seg forsinkelsen og manglene.

Skriv kort og poengtert. Noen har en knapp stil, andre bruker flere ord på å få sagt det samme. Jeg skal ikke her mene noe om hva som gir den mest leservennlige teksten. Men den som skriver mange ord bruker en forholdsmessig større del av eksamenstiden på rent skrivearbeid enn den som klarer seg med færre ord.

Språket skal være klart og presist. Det er ikke noe krav om språklig eleganse. Du skal få fram din argumenter på en klar måte. Du skal ikke skrive skjønnlitteratur. Godt og variert språk er selvsagt ingen ulempe, og når du trener på å skrive bør du også arbeide med dette. Men klarhet og presisjon er det viktigste.

Bruk avsnitt og overskrifter, gjerne også overskriftsnummer. Overskriftene hjelper leseren til å få oversikt, og det hjelper deg selv til å holde oversikten når du skriver. Du skal drøfte et problem om gangen, og overskriften skal fortelle hvilket problem dette er. Overskriftsnummeret skal fortelle hvilket nivå du er på: Drøfter du nå den fremsatte påstand, eller en betingelse blant flere som må være oppfylt for å kunne gi medhold?

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: Subsidiære spørsmålNext page: Del III: Teorioppgaver Next page:

Next page: Del III: Teorioppgaver Next page:

Previous page: Previous page: Subsidiære spørsmål