Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Sjekkliste - teori

Next page:
Previous page: Sjekkliste - praktikum Next page: Karakterer

 • Avgrensning av oppgaven
  • Holder besvarelsen seg innenfor oppgavens tema?
  • Har kandidaten utelatt spørsmål som burde vært med?
  • Er avgrensningen begrunnet?
   • Hvis ja: Er det nødvendig å begrunne den?
   • Hvis nei: Burde den ha vært begrunnet?
  • Har kandidaten lagt hovedvekten på de sentrale og/eller vanskelige spørsmål innenfor oppgavens tema, eller har han i større grad drøftet det enkle og/eller elementære?
  • Hvis kandidaten har presisert sin avgrensning, holdes drøftelsen innenfor den avgrensning som han i utgangspunktet har foretatt?
 • Innledning
  • Er tema og problemstilling klart angitt?
  • Er innledningen for lang?
  • Inneholder innledningen gode poenger, eller er det mest svada og løst prat?
  • Inneholder de senere drøftelser mye gjentagelser av det som er sagt i innledningen?
 • Er de regler som skal drøftes satt inn i en rettslig sammenheng?
  • Er hensyn og eventuelt interesseavveiningen bak regelen klart angitt?
  • Rettsvirkninger
  • Er rettsvirkningene klart angitt der dette er relevant?
  • Hvis det er flere rettsvirkninger, fremgår det klart når de ulike rettsvirkninger inntrer?
  • Fremgår det klart om flere rettsvirkninger er gjensidig utelukkende, eller om de kan inntre samtidig?
 • Betingelser
  • Er alle relevante betingelser angitt?
  • Går sammenhengen mellom betingelsene klart fram?
  • Er det angitt kriterier for vurderingen av hvorvidt en betingelse er oppfylt, i den grad det er grunnlag for å gjøre dette?
  • Er det angitt «merkesteiner» som kan gi veiledning for når en betingelse kan anses for oppfylt?
 • Begrepsbruk og begrepsforklaring
  • Er sentrale begreper (godt) forklart?
  • Brukes begrepene på en slik måte at de viser klar forståelse?
  • Har kandidaten også forklart elementære begreper, og på den måten vist usikkerhet?
 • Problemforståelse
  • Gir besvarelsen inntrykk av at kandidaten har forstått den faktiske situasjon hvor regelen får betydning?
 • Partsrelasjoner
  • I hvilke konflikter den kommer til anvendelse, eventuelt på hvilken måte den kan forebygge konflikter.
 • Gir besvarelsen inntrykk av solid problemforståelse eller av utenatlærte kunnskaper?
  • Viser kandidaten evne til å skille det vesentlige fra det som er mindre vesentlig
  • Spørsmål av stor praktisk betydning
  • Spørsmål som det er vanskelig å håndtere.
 • Rettspraksis
  • Er de mest sentrale dommer brukt i drøftelsen?
   • Hvis nei: Hvilke mangler, eventuelt hvilke burde vært utelatt? Hvorfor burde disse vært med eller eventuelt utelatt?
  • Kommer det rettslige poenget i dommen klart fram?
  • Går det klart fram hvorfor den enkelte dom er relevant for den drøftelsen som skal foretas?
  • Er referatet av dommen for langt, for kort eller passelig?
 • ?vrig rettskildemateriale
  • Har kandidaten kunnskaper om annet rettskildemateriale?
  • Brukes rettskildematerialet i drøftelsen, eller blir det bare referert?
 • Skjønnsmessige regler
  • Er skjønnstemaet klart angitt?
  • Er de mest sentrale skjønnsmomenter behandlet?
  • Er skjønnsmomentene rettskildemessig forankret?
 • Eksempler
  • Brukes egne eksempler, lærebok- og undervisningseksempler, rettspraksis eller eksempler fra forarbeidene?
  • Er egne eksempler realistiske?
  • Bringer eksemplene inn noe mer enn det som alt er sagt, eller blir de stort sett bare en gjentagelse av det som alt står i oppgaven?
  • Illustrerer eksemplene det som er opplagt, reglenes typiske anvendelsesområde, eller illustrerer de det som kan være vanskelig?
  • Har eksemplene et passelig omfang?
  • Viser eksemplene klar forståelse, mangel på forståelse, eller viser de ingen ting?
 • Disposisjon og fremstilling
  • Drøftes alle spørsmålene i en logisk rekkefølge?
  • Er innledningen
   • For lang ?? passelig ?? for kort
   • Poengløs ?? poengtert
   • Klargjørende for problemstillingene
  • Er besvarelsen velproporsjonert?
  • Er fremstillingsformen fortellende eller analytisk?
  • Er stilen ordrik eller knapp?
  • Brukes overskrifter på en god måte?
  • Brukes avsnitt på en god måte?
  • Holder fremstillingen seg strengt til temaet, eller er den utflytende med digresjoner, assosiasjoner og avsporinger?
 • Kunnskaper
  • Gir besvarelsen inntrykk av at kandidaten har tilstrekkelige kunnskaper?
  • Er kunnskapene i tilstrekkelig grad forstått?

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: Sjekkliste - praktikumNext page: Karakterer Next page:

Next page: Karakterer Next page:

Previous page: Previous page: Sjekkliste - praktikum