Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Sjekkliste - praktikum

Next page:
Previous page: Hvordan gi tilbakemelding? Next page: Sjekkliste - teori

Dette er en sjekkliste som du kan bruke som støtte når du skal gi tilbakemelding på en praktikumsoppgave.

Hovdstrukturen i besvarelsen.

Kommer konfliktrelasjonene klart fram?
Behandles konfliktrelasjonene adskilt?
Behandles de i en logisk rekkefølge?

 • Krav og påstander

  • Drøftes alle krav og påstander, såvel prinsipale som subsidiære?
  • Er alle krav og påstander klart formulert?
  • Går det klart fram hva som er prinsipale og hva som er subsidiære krav?
  • Er forutsetningene for subsidiære krav klart angitt?
  • Behandles kravene i en logisk rekkefølge, slik at man så langt det er mulig unngår dobbeltbehandlinger og unngår å bygge på forutsetninger om resultat i drøftelser som kommer senere?
 • Faktiske grunnlag

  • Er alle anførte grunnlag til støtte for et krav drøftet?
   • Hvis et eller flere grunnlag mangler, hvilke er dette?
  • Er alle anførte grunnlag mot et krav (innsigelser) drøftet?
   • Hvis et eller flere grunnlag mangler, hvilke er dette?
  • Drøftes grunnlag som ikke er påberopt?
   • Hvis ja: Er det et grunnlag som bør drøftes, eller burde det vært utelatt?
  • Er grunnlagene klart formulert?
  • Er grunnlagene knyttet opp mot det krav de har betydning for?
  • Er drøftelsen av de enkelte grunnlag klart adskilt fra hverandre?
  • Drøftes kumulasjon av grunnlag der dette kan være aktuelt?
 • Rettslige grunnlag (vurderingen foretas i forhold til hvert enkelt av de faktiske grunnlag som drøftes)

  • Er de rettslige grunnlagene klart formulert?
  • Er alle relevante rettslige grunnlag drøftet?
   • Hvis et eller flere rettslige grunnlag mangler, hvilke er dette?
  • Er det drøftet rettslige grunnlag som burde vært utelatt?
   • Hvis ja: Hvilke(t) grunnlag, og hvorfor burde de(t) vært utelatt?
  • Er de rettslige grunnlag klart knyttet opp mot de enkelte krav/påstander og faktiske grunnlag?
  • Drøftes ulike rettslige grunnlag hver for seg, eller blandes de sammen?
  • Er de rettslige grunnlagene tilstrekkelig forankret i rettskildene?
 • Drøftelsene (vurderingene foretas i forhold til hvert enkelt av de rettslige grunnlag som drøftes).
  • Drøftes hvert enkelt rettslig grunnlag for seg?
  • Fremgår det klart hvilke betingelser som må være oppfylt for at man eventuelt skal kunne gi medhold etter et rettslig grunnlag?
   • Er alle betingelser nevnt?
   • Er betingelsene klart formulert?
   • Kommer sammenhengen mellom de ulike betingelsene klart fram?
   • Er angivelse av betingelser rettskildemessig forankret i den grad det er behov og grunnlag for dette?
   • Er de relevante faktiske omstendigheter knyttet opp mot de enkelte betingelser?
  • Er betydningen av de ulike faktiske omstendigheter rettskildemessig forankret, i den grad man har grunnlag for dette?
  • Er drøftelsene velproporsjonerte, slik at det er brukt liten plass på det som er opplagt og elementært, og mer plass på det som er vanskelig?
  • Har kandidaten hele tiden oversikt over hvilken betydning den enkelte drøftelse har for de krav som er fremsatt?
  • Trekkes det klare konklusjoner etter den enkelte drøftelse?
  • Drøftes kumulasjon av flere grunnlag der dette er aktuelt?
 • Lovbestemmelser

  • Er påberopte lovbestemmelser klart og nøyaktig angitt?
  • Er det unødvendige sitater fra lovtekster?
  • Har kandidaten vist at han kan anvende den enkelte lovbestemmelse?
  • Har kandidaten vist at han ser sammenhenger mellom lovbestemmelser?
 • Rettspraksis

  • Er de mest sentrale dommer brukt i drøftelsen?
   • Hvis nei: Hvilke mangler, eventuelt hvilke burde vært utelatt? Hvorfor burde disse vært med eller eventuelt utelatt?
  • Kommer det rettslige poenget i dommen klart fram?
  • Går det klart fram hvorfor den enkelte dom er relevant for den drøftelsen som skal foretas?
  • Er referatet av dommen for langt, for kort eller passelig?
 • Skjønnsmessige regler

  • Er skjønnstemaet klart angitt?
  • Er alle relevante skjønnsmomenter tatt med?
   • Hvis nei: Hvilke mangler, eventuelt hvilke burde ikke vært med?
  • Er skjønnsmomentenes relevans og vekt rettskildemessig forankret, i den grad man har holdepunkter for dette?
  • Foretas det en reell drøftelse, eller blir det mer «synsing»?
 • Konklusjonene

  • Følger konklusjonene logisk av drøftelsene?
  • Er konklusjonene klare og entydige?
 • Disposisjon og fremstilling

  • Drøftes alle spørsmålene i en logisk rekkefølge?
  • Er innledningen
   • For lang – passelig – for kort
   • Poengløs – poengtert
   • Klargjørende for problemstillingene
  • Er fremstillingsformen fortellende eller analytisk?
  • Er det mye referat fra oppgavens faktum?
  • Er stilen ordrik eller knapp?
  • Brukes overskrifter på en god måte?
  • Brukes avsnitt på en god måte?
  • Holder fremstillingen seg strengt til temaet, eller er den utflytende med digresjoner, assosiasjoner og avsporinger?
 • Noen generelle kommentarer

  • Har kandidaten lest oppgaven tilstrekkelig grundig, eller tyder besvarelsen på at dem ikke er godt nok lest?
  • Har kandidaten tilstrekkelig oversikt over oppgavens faktum, herunder tidsrekkefølgen mellom ulike hendelser, eller har han ikke god nok oversikt?
  • Viser kandidaten god forståelse for sentrale begreper, eller viser han usikkerhet her?
  • Har kandidaten tilstrekkelige kunnskaper innenfor det området oppgaven handler om, eller er kunnskapene mangelfulle?
  • Gir besvarelsen inntrykk av at kandidaten er i stand til å anvende sine kunnskaper?

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: Hvordan gi tilbakemelding?Next page: Sjekkliste - teori Next page:

Next page: Sjekkliste - teori Next page:

Previous page: Previous page: Hvordan gi tilbakemelding?