Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Disposisjon og fremstilling

Next page:
Previous page: Bruk av eksempler Next page: Del IV: Tilbakemelding

Begynn alltid på en teorioppgave uten først å lese hva andre har skrevet om emnet. Ikke les lærebøker eller artikler om emnet, og les for all del ikke sensorveiledninger. Derimot kan du gjerne bruke rettspraksis og lovforarbeider. Grunnen til dette er at det du måtte ha av spirer til egen tilnærming til stoffet, fort vil bli kvalt hvis du leser hva fagets autoriteter måtte ha skrevet. Det er ikke så lett å lage sin egen tilnærming, systematikk og disposisjon hvis man først leser hvordan autoritetene har behandlet temaet. Bruker du tid på å utvikle dine egne tanker først, vil de kanskje kunne stå imot lærebøkene, eller i alle fall ikke gi tapt uten kamp. Og da har du lært mye mer.

Den svenske professoren Jan Hellner sa ved en anledning at hans arbeidsmetode var å først skrive om et emne slik han tror det er, og deretter undersøker han om det faktisk er slik. Jeg er også tilhenger av å arbeide på denne måten, og jeg tror ikke minst at det er nyttig for studenter som skal skrive teorioppgaver.

Begynn med å notere alt du kommer på som kan være relevant for oppgaven. Ikke tenk på rekkefølge og sammenheng, bare få med alt som det kan være aktuelt å ta med. Når du først kommer i gang med dette, vil du fort oppdage at ideene ofte kommer fortere enn du klarer å notere dem.

Det neste stadiet er å sortere momentene. Her må du dels vurdere om et moment skal med eller ikke, og dels i hvilken rekkefølge de bør behandles.

I de fleste tilfeller vil jeg starte med å angi rettsvirkningen(e). Du må angi om det du skal drøfte er hevningsrett, foreldelse, reklamasjonsplikt, osv. Jeg vil nok ikke drøfte rettsvirkningene her, men temaet må angis.

Hvis du skal skrive en oppgave om noe som omfatter flere rettsvirkninger, ville jeg i de fleste tilfeller ha disponert oppgaven med utgangspunkt i rettsvirkningene. Et eksempel på en slik oppgave er «Kjøpers rettigheter hvis salgsgjenstanden lider av mangler». Da vet du at kjøper kan kreve prisavslag, retting, omlevering, hevning og erstatning. Dette ville jeg ha presentert kort i en innledning, og deretter drøftet hver av de fem sanksjonene for seg. Det ville vært nødvendig å si noe om hva prisavslag innebærer og hvordan det beregnes (herunder en sammenligning med erstatning, for å få fram forskjellene). Så ville jeg gått løs på betingelsene, og her inkludere selgers mulighet til å parere kravene. Tilsvarende ville jeg gjort for hver av de andre virkningene.

En oppgave som den ovenfor ville bli meget omfattende om du skulle behandle alt i sin fulle bredde. Man ville derfor være nødt til å foreta en avgrensning. Umiddelbart ville jeg ha satt et spørsmålstegn ved vesentlighetskravet som betingelse for hevning og omlevering, og uaktsomhetskravet som betingelse for å kunne kreve erstatning for indirekte tap. Kanskje kunne man her nøye seg med å si «dersom mangelen er vesentlig, så ...», uten å gå inn i en diskusjon om hva som skal til for at en mangel anses som vesentlig. Tilsvarende ville jeg vurdert i forhold til uaktsomhetskravet. Jeg ville også vurdert å avgrense mot å drøfte gjennomføringen av hevning og hva som kan kreves erstattet. Men jeg går ikke her lenger enn til å si at dette er noe jeg ville ha vurdert, og det betyr ikke nødvendigvis at jeg hadde konkludert med at det skulle utelates.

En tilnærming som ofte kan være hensiktsmessig når du skal drøfte en regel, er en «fødsel ?? liv ?? død» modell. I dette ligger at du drøfter hvordan en rett eller plikt oppstår, hva den går ut på og hvordan den opphører. Et eksempel kan være hvordan et regresskrav oppstår, hva det går ut på, og hvordan man avvikler et regressoppgjør. Tilsvarende kan man drøfte når man får rett til hevning, hva hevningsretten innebærer og hvordan et hevningsoppgjør gjennomføres.

Perspektivet må også til tider strekkes noe lenger: Hva hvis en rett/plikt ikke faller bort, fordi den ikke blir oppfylt? Og hva hvis det skulle vise seg at man har oppfylt det man trodde var en plikt, men som viser seg ikke å være det? Selv med disse modifikasjonene er «fødsel ?? liv ?? død» perspektivet ofte en nyttig tankemodell.

Oppgaven kan være slik formulert at du ikke skal drøfte hele livssyklusen. Men modellen kan likevel være nyttig når du skal foreta avgrensningen, og når du skal foreta drøftelsen innenfor din egen avgrensning.

Noen studenter lærer seg standarddisposisjoner for en rekke oppgaver, gjerne oppgaver som har vært gjengangere til eksamen. Dette kan være nyttig, men også farlig. Hvis du har tenkt og arbeidet igjennom hvordan du vil behandle ulike temaer som kan være aktuelle temaer til eksamen, da kan du ha stor nytte av dette. Men hvis du har pugget standarddisposisjoner, da er det en betydelig risiko for at de kan virke mot sin hensikt. Jeg har sett litt for mange besvarelser som er preget av at oppgaven ligner på en oppgave som kandidaten har disponert og lært seg tidligere. Så «trykker man på knappen», og skriver den oppgaven man har disponert tidligere i stedet for den oppgaven som ble gitt til eksamen.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: Bruk av eksemplerNext page: Del IV: Tilbakemelding Next page:

Next page: Del IV: Tilbakemelding Next page:

Previous page: Previous page: Bruk av eksempler