Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Bruk av eksempler

Next page:
Previous page: Ukjent lovtekst Next page: Disposisjon og fremstilling

Man blir ofte rådet til å bruke eksempler. Eksempler kan vise forståelse, og de kan illustrere poenger som det ikke er så lett å få fra på annen måte. Men da bør det være gode eksempler. Det er ganske mange dårlige eksempler i de besvarelsene som blir levert, og da har de ikke så stor verdi.

Det understrekes gjerne at egne eksempler er bedre enn lærebokens eksempler. Et eksempel som du har laget selv kan vise at du har forstått regelen (eller avsløre at du har misforstått den fullstendig), mens gjengivelse av lærebokeksempler ikke nødvendigvis viser mer enn at du husker det som står skrevet. Men dette er ikke en absolutt regel. Et godt eksempel hentet fra en lærebok kan være bedre enn et dårlig eksempel som du har laget selv. Uansett om eksemplet er hentet fra læreboken eller du har funnet på det selv, så vil din bruk av eksemplet som regel vise om du har forstått poenget eller ikke.

Et godt eksempel skal være realistisk. Urealistiske eksempler gir sjelden noe verdifullt bidrag til en oppgave. Det er heller ingen grunn til å lage «morsomme» eksempler. Mislykket humor kan lett bidra til å svekke inntrykket.

Du skal vite hva du vil illustrere med et eksempel. Eksemplene skal ikke være «fyllkalk». Et godt eksempel vil som regel illustrere ett av to: Enten hva som er typisk, eller hva som er problematisk.

Eksempler som bare viser det du allerede har sagt, eller som er opplagt, har ikke noen særlig verdi. Hvis du f.eks. skal lage et eksempel som illustrere hva som skal anses for en mangel etter kjl § 17 (2) a eller b, så ikke lag et eksempel som er helt opplagt. Den situasjonen du finner i Rt. 1984 s. 356 kan være et godt eksempel i forhold til denne bestemmelsen. Eksemplet bør illustrere hvor problemene ligger og gi veiledning til forståelsen av dem.

Om du skulle få en oppgave hvor du bl.a. skal skrive om foreldelsesloven § 5, så er et eksempel hvor Peder ?s låner penger i en bank og skriver under et gjeldsbrev, nærmest verdiløst. Kunne du derimot finne et eksempel på noe som muligens er pengelån uten å være knyttet til gjeldsbrev, og uten å komme inn under unntaket for kredittkjøp,

da kan eksempelet vise noe du ikke så lett får sagt på en annen måte. Et godt eksempel kan også vise at du har forstått sammenhenger som ikke er helt åpenbare.

For noen år siden hadde jeg sensur til tredje avdeling, og en av oppgavene lød «Omstøtelse av gaver». Reglene om omstøtelse av gaver i dekningsloven (dl) § 5-2 gjelder etter dl § 5-4 tilsvarende for utbetaling av urimelig høy lønn, annet arbeidsvederlag eller pensjon til skyldnerens nærstående. I besvarelsene vrimlet det av eksempler om at en far hadde ansatt sin sønn i en sommerjobb og utbetalt en fantasilønn. Det er ingen tvil om at det omfattes, men et slikt eksempel er uinteressant. Dl § 1-5 har bestemmelser om hvem som skal regnes som nærstående, og her er det bl.a. interessant å merke seg at ledelsen i et selskap anses som nærstående i forhold til selskapet. Jeg rettet mange oppgaver den gangen, og jeg håpet at i alle fall én skulle se koblingen: Man kan etter disse bestemmelsene omstøte urimelig høye utbetalinger til selskapets ledelse, noe som ikke bør være uinteressant for gyldne fallskjermjegere. Et slikt eksempel ville bragt et nytt perspektiv inn i oppgaven, noe foreldre-barn eksemplene ikke gjorde. Men det var ingen som hadde sett poenget.

Rettspraksis gir etter min mening de beste eksemplene. Da gir du ikke bare en illustrasjon, men også holdepunkter for vurderingen. En god bruk av rettspraksis viser like godt som hjemmelagde eksempler at du har forstått hva du skriver om. Men jeg understreker at det skal være god bruk av praksis. Den praksis du påberoper må være relevant, og du må kunne knytte den tett til det problemet du drøfter. Referat av rettspraksis uten at den også brukes i drøftelsene, sier først og fremst at du har pugget rettspraksis uten helt å ha fått tak i poenget.

Forarbeidene kan også gi eksempler. I forarbeidene til kjøpsloven finner du f.eks. eksempler på hva som skal anses for å ligge innenfor selgers kontrollsfære, og det er ingen grunn til ikke å bruke disse eksemplene. Eksempler fra forarbeidene gir en rettskildemessig forankring, i tillegg til å illustrere poenget.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: Ukjent lovtekstNext page: Disposisjon og fremstilling Next page:

Next page: Disposisjon og fremstilling Next page:

Previous page: Previous page: Ukjent lovtekst