Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Sammenlingning

Next page:
Previous page: ... og vurdering Next page: Ukjent lovtekst

Enkelte oppgaver ber deg om å sammenligne to (eller flere) regler eller to regelsett. Dette er etter min mening gode oppgaver, som krever at kandidaten skal være i stand til å tenkte og til å anvende reglene, og ikke bare gjengi dem. Men de studenter som har problemer med akkurat dette, liker nok ikke oppgavene så godt.

5-avdelings ordningen har nok gjort det vanskeligere å gi gode sammenligningsoppgaver. På hver avdeling behandles et snevrere fagområde, og da blir det vanskelig å stille to regelsett opp mot hverandre innenfor rammen av pensum. Men i H-1980 T4, V-1981

T3 del 2 og H-1983 T1 finnes det elementer av sammenligning innenfor rammen av dagens pensum.

I perioder hvor det foreligger forslag til ny regulering, kan man også gi oppgaver hvor man ber om en sammenligning av gjeldende regler og det foreliggende forslag.

Hvis oppgaven ber om en sammenligning, så skal du sammenligne. Du skal ikke bare drøfte de to regelsett som oppgaven ber om hver for seg. Man ser dessverre at en del drøfter først det ene, deretter det andre, og så lager man en sammenlignende oppsummering til slutt. Slikt blir ikke noe godt svar på en sammenligningsoppgave.

I en sammenligningsoppgave kan det være grunn til å foreta en innledende sammenligning av hensynene bak de ulike reglene, deres hovedanvendelsesområder, m.v. På den måten får du klargjort hva som skal sammenlignes.

Foreta en sammenligning av rettsvirkningene før du går løs på betingelsene. Det vil gjerne være slik at de to regelsett som sammenlignes leder til ulike rettsvirkninger. Poenget er så å se nærmere på når man havner i det ene og når man havner i det andre, og å se på likheter og forskjeller. I en sammenligning er det også lettere å foreta en vurdering, fordi du hele veien får kontrastene og du tvinges til å ta stilling til de ulike løsningene.

Du må finne sammenligningspunkter, og så sammenligne de to regelsettene punkt for punkt. Still gjerne opp det ene settet av regler som utgangspunkt. Klarlegg likheter og ulikheter i anvendelsesområde, m.v.

En sammenligning vil som regel gi en parallell drøftelse hvor man hopper fra det ene til det andre, og da er det ikke alltid så lett å trekke ut klare linjer. I slike drøftelser kan det derfor være større behov for å foreta en avsluttende oppsummering av hovedpunktene.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: ... og vurderingNext page: Ukjent lovtekst Next page:

Next page: Ukjent lovtekst Next page:

Previous page: Previous page: ... og vurdering