Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Ulike teorioppgaver

Next page:
Previous page: Hva prøver en teorioppgave? Next page: Oppgavens innledning

Jeg har delt inn teorioppgavene i fire hovedtyper, men jeg vil ikke påstå at dette er en uttømmende kategorisering. De ikke-juridiske fagene er ikke med her. Når du til fjerde avdeling skal skrive teorioppgaver om rettskildelære, vil nok heller ikke min inndeling passe helt godt. Men den dekker rimelig godt de oppgaver som har vært gitt til andre avdeling (bortsett fra sosialøkonomi) i de senere årene, og den dekker nok de fleste teorioppgavene på de øvrige avdelingene.

De fire kategoriene er fremstilling av gjeldende rett, vurdering (i kombinasjon med fremstilling), sammenligning av regler og drøftelse av ukjent lovtekst.

Oppgavene kunne også ha vært delt inn etter andre kriterier. Noen oppgaver ber om en oversikt, andre ber om mer inngående drøftelse av et enkeltspørsmål. Det finnes oppgaver som krever at du anvender og kombinerer kunnskaper fra ulike deler av pensum, mens andre henter alt sitt stoff fra et kapittel i pensum.

De beste oppgavene er etter min mening de som krever at man kombinerer kunnskaper fra ulike områder, og som gir muligheter til å gå i dybden på enkelte områder. Da får kandidatene muligheter til å vise at de også er i stand til å tenke (hvis de er det), og ikke bare gjenfortelle pensum med egne ord. Men slike oppgaver er også de som er vanskeligst å lage, så de dukker dessverre ikke opp så ofte. Hvis oppgaven henter alt sitt stoff fra et enkelt kapittel, er det vanskeligere å rive seg løs fra lærebokens disposisjon og fremstilling. Da har det lett for å bli mye referat i besvarelsene.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: Hva prøver en teorioppgave?Next page: Oppgavens innledning Next page:

Next page: Oppgavens innledning Next page:

Previous page: Previous page: Hva prøver en teorioppgave?