Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Hva prøver en teorioppgave?

Next page:
Previous page: Innledning Next page: Ulike teorioppgaver

Sammenlignet med praktikum, er en teorioppgave i større grad en kunnskapsprøve. Men det er ikke nok å servere et referat av lærebøkenes fremstilling. Du må vise at du behersker stoffet. Hvis du ikke behersker det så godt at du kan anvende det, da vil du heller ikke ha tilstrekkelig grunnlag for å skrive en god teori.

Teorioppgavene kan favne videre enn praktikumsoppgavene. Det ligger i sakens natur at en praktikumsoppgave behandler regler som er aktuelle ved konfliktløsning eller ved iverksettelse av sanksjoner. Men rettsreglene har også som formål å regulere folks adferd på en slik måte at konflikt unngås. Jeg kan ikke tenke meg en praktikumsoppgave som handler om hvordan man kan forebygge en konflikt, men dette perspektivet kan behandles i en teorioppgave.

Den som skal skrive en god teorioppgave bør ha et sikkert grep om å skrive praktikumsoppgaver, og dessuten solide kunnskaper. En god teoribesvarelse kjennetegnes bl.a. av at forfatteren har en klar forståelse for hvordan man i praksis håndterer de rettsspørsmål som drøftes. Besvarelsen skrives ut fra forståelse for reglenes anvendelse, og ikke bare ut fra andres redegjørelse for rettsanvendelsen.

Mange klarer seg sånn noenlunde i teorioppgavene, men har alvorlige problemer med praktikum. Min diagnose er at man kan skrive en akseptabel teoribesvarelse selv om man ikke mestrer jusen godt nok til å kunne anvende den. Det er mulig å redegjøre for jusen selv om man selv ikke er i stand til å anvende den. Men du skriver ikke en god teorioppgave uten et skikkelig fundament. Derfor går veien til en god teoribesvarelse gjennom et solid arbeid med praktikumsoppgaver.

Når dette er sagt, så skal du også øve deg i å skrive teorioppgaver.

Praktikumsoppgaver følger et visst mønster. Derfor er det ikke så vanskelig å si noe om hvordan man bør arbeide med praktikumsbesvarelser. Teorioppgavene er mindre ensartede, og det er ikke like lett å gi alminnelige råd om hvordan de bør løses. Men jeg vil i alle fall ta for meg visse fellestrekk ved utvalgte typer av teorioppgaver, samt visse mer generelle spørsmål.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: InnledningNext page: Ulike teorioppgaver Next page:

Next page: Ulike teorioppgaver Next page:

Previous page: Previous page: Innledning