Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Oppgave 1989H-II

Next page:
Previous page: Skjønnsmessige regler Next page: Oppgave 1990H-II

H-1989 II er en oppgave hvor avt § 36 er et av de grunnlag som må drøftes. Forhåpentligvis ser du at det er tre grunnlag som påberopes av de gamle i denne oppgaven: Avtalen må anses å inneholde et salgsforbud (tolkning av avtalen), mislighold og at avtalen nå var urimelig. Her skal vi bare se på det siste grunnlaget.

Det kan være greit å sortere momentene i forhold til oppregningen i andre ledd. I forhold til disse kriteriene, vil jeg innordne de faktiske omstendigheter slik:

 • Avtalens innhold:
  • Gavesalg
  • Bruksretten
 • Partenes stilling
  • Overdragelse til datter
  • Selgerne var gamle
 • Forholdene ved avtalens inngåelse
  • Overdragelse som hjelp til datter og barnebarn
 • Senere inntrådte forhold
  • Datterens død
  • Konflikt med svigersønn
  • Avertere huset til salgs
  • Mislighold av forpliktelser
  • Betaling av renter
  • Stell og vedlikehold
  • Krav om skifte ville nødvendiggjøre realisasjon
  • Leiligheten var ikke lenger nødvendig for å dekke barnas behov
 • Omstendighetene for øvrig
  • Huset var ikke egnet for utleie

Jeg skal ikke hevde at dette er en uttømmende oversikt, og noen ville sikkert ha plassert momentene annerledes.

Et første spørsmål gjelder om avt § 36 i det hele tatt kan komme til anvendelse på forholdet. Må forholdet betraktes som en overdragelse som er gjennomført, og kan avt § 36 i såfall gi hjemmel for å tilbakeføre eiendommen? Svaret får du finne fram til selv.

Forutsatt at avt § 36 kan anvendes, må vi inn i urimelighetsvurderingen. Vi kan merke oss at det er tilstrekkelig med urimelighet, det er ikke noe krav om kvalifisert urimelighet. For hvert av de momentene som er nevnt, må du vurdere relevans og retning. Skal momentet opp i skålen, og i hvilken skål skal det i såfall? Til slutt må du vurdere vekt når du foretar avveiningen.

Jeg skal ikke gå igjennom alle momentene, men fremheve to:

Er det relevant at selgerne var gamle da avtalen ble inngått?

Er et eventuelt mislighold av forpliktelser etter avtalen relevante for vurderingen etter avt § 36

Når du skal avgjøre dette, må du gå en ny runde med rettskildene. Og husk at du må drøfte hvert moment for seg. Ordlyden gir ikke noen veiledning, så du må gå til andre kilder. Kan forarbeidene gi veiledning på disse punktene? Har spørsmålet vært fremme i rettspraksis, og hvordan har det i tilfelle blitt vurdert? Har det vært drøftet i juridisk teori? Til syvende og sist må du veie dine eventuelle rettskildefunn sammen med dine egne vurderinger av spørsmålet. Igjen overlater jeg letingen etter rettskilder til deg.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: Skjønnsmessige reglerNext page: Oppgave 1990H-II Next page:

Next page: Oppgave 1990H-II Next page:

Previous page: Previous page: Skjønnsmessige regler