Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Skjønnsmessige regler

Next page:
Previous page: Reelle hensyn Next page: Oppgave 1989H-II

Mange regler forutsetter at det foretas en skjønnsmessig vurdering. Enhver tolkning og subsumpsjon vil kreve større eller mindre grad av skjønn. Du må utøve et skjønn når du skal avgjøre om noe skal anses for «produksjonsbedrift», for «ettermiddag» eller for «husleieforhold». Men noen regler krever i tillegg at det skal utøves et konkret skjønn over forhold utenfor regelen. Slike regler vil typisk inneholde ord som «urimelig», «utilbørlig», «åpenbart urimelig», «vesentlig», «i strid med god forretningsskikk», «hvis særlige grunner tilsier», «aktsom god tro», «burde ha forstått», osv. Erfaringen viser at mange studenter har problemer med slike drøftelser.

Her som ellers er det viktig å klargjøre skjønnstemaet. Du må ha en klar forståelse av hva du skal vurdere. Videre må du merke seg eventuelle utsagn om vektlegging i lovens ordlyd, f.eks. om det står «åpenbart urimelig», og ikke bare «urimelig».

Første trinn i en slik vurdering, er å avgjøre hvilke momenter som er relevante i den vurderingen som skal foretas. At et moment er relevant, innebærer at det kan, bør eller skal tas med i avveiningen. Tenker man seg avveiningen som en vekt, gjelder relevansen spørsmålet om et moment skal legges i vektskåla, eller om det skal legges til side.

Noen ganger sier lovens ordlyd noe om hva det skal legges vekt på. I avt. § 36 heter det f.eks. i annet ledd at man ved vurderingen skal legge vekt på avtalens innhold, partenes stilling, forholdene ved avtalens inngåelse, senere inntrådte forhold og omstendighetene forøvrig. Avt § 36 synes å ha blitt andre avdelingstudentenes yndlingsbestemmelse, og den brukes i tide og utide.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: Reelle hensynNext page: Oppgave 1989H-II Next page:

Next page: Oppgave 1989H-II Next page:

Previous page: Previous page: Reelle hensyn