Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Reelle hensyn

Next page:
Previous page: Kutyme Next page: Skjønnsmessige regler

Reelle hensyn omtales gjerne sammen med de øvrige rettskilder, men det er etter min mening misvisende. Reelle hensyn er rettsanvenderens vurdering av forholdene i den konkrete saken, en vurdering av hva som alt i alt er den beste løsningen. En kilde er et sted hvor man henter argumenter, og reelle hensyn er noe annet enn dette.

Det er visse ulovfestede normer for hvilke konkrete forhold man kan legge vekt på, og hvilke man ikke kan legge vekt på. Man kan f.eks. legge vekt på konkret rimelighet, på forutberegnelighet, på styrkeforholdet mellom partene osv. Derimot kan man ikke legge vekt på hensynet til egen vinning, på at et standpunkt er best i samsvar med programmet til det partiet man støtter, på hva en løsmunnet komiteformann på Stortinget måtte ha sagt til løssalgspressen, osv.

Noen ganger peker de egentlige rettskilder så entydig i en retning at det ikke kan være tvil om resultatet. Men ofte vil dine egne vurderinger være avgjørende: Du vurderer det foreliggende rettskildemateriale sammen med de konkrete forholdene i saken, og tar et standpunkt etter en samlet vurdering. Da er det gjerne dine vurderinger av de reelle hensyn som til slutt avgjør.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: KutymeNext page: Skjønnsmessige regler Next page:

Next page: Skjønnsmessige regler Next page:

Previous page: Previous page: Kutyme