Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Kutyme

Next page:
Previous page: Juridisk teori Next page: Reelle hensyn

I andre avdeling vil du ofte kunne møte spørsmålet om kutyme, og mange regler viker for kutyme.

Når man i praksis møter spørsmålet om å anvende kutyme, vil et sentralt spørsmål være om det finnes noen slik kutyme som den ene part påstår. Det ligger i sakens natur at partene ikke kan være enige på dette punktet, for da hadde det ikke blitt noen konflikt om det. Dette krever inngående kunnskaper om den aktuelle bransje, eventuelt dokumentasjon og annen bevisførsel for hva som er praksis i bransjen.

Man kan ikke vente at en student skal ha kunnskaper om praksis innen de underligste bransjer som Peder ?s & Co kan ha rotet seg inn i, og det er ikke mulig å foreta noen nærmere undersøkelser for den enkelte praktikumsoppgave. I den grad det er aktuelt å anvende kutymer, må oppgaven angi om det har vært vanlig i bransjen, vanlig blant trelast-handlere i denne delen av landet, eller lignende. Så får du avgjøre om dette er tilstrekkelig til å kunne kvalifiseres som kutyme.

Hvis spørsmålet om kutyme dukker opp i en oppgave, med opplysninger om hvordan praksis har vært, må du vite hva man i rettspraksis har lagt vekt på i vurderingen av om det foreligger en kutyme.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: Juridisk teoriNext page: Reelle hensyn Next page:

Next page: Reelle hensyn Next page:

Previous page: Previous page: Juridisk teori