Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Lovforarbeider

Next page:
Previous page: Noen øvingsoppgaver Next page: Juridisk teori

Lovforarbeidene vil ha særlig stor betydning når man har en relativt ny lovgivning. Etterhvert som tiden går, vil det komme til rettspraksis og andre rettskilder, som skyver forarbeidene mer i bakgrunnen. Videre vil utviklingen gå sin gang, slik at forarbeidene kan være basert på en virkelighet som tiden har løpt fra.

Til andre avdeling har vi nå flere sentrale nye lover: Kjøpsloven fra 1988, håndverkertjenesteloven fra 1989 og lov om avhending av fast eiendom fra 1992. I tillegg kommer f.eks. kredittkjøpsloven fra 1985, som det heller ikke er knyttet særlig rettspraksis til og som til nå har vært lite behandlet i teorien. For disse lovene er forarbeidene sentrale. For eldre lover som avtaleloven og gjeldsbrevloven vil man derimot mer sjelden gå til forarbeidene.

En ny lov vil ikke nødvendigvis skyve alt gammelt rettskildemateriale ut i kulden. All rettspraksis og andre drøftelser om mangelsbegrep, vesentlighetsvurdering osv. etter den gamle kjøpsloven, vil f.eks. fortsatt være relevant.

Når man legger vekt på lovforarbeider, innebærer det at man legger vekt på lovgiverviljen, mens rettspraksis til sammenligning innebærer at man legger vekt på hvordan rettslivet har oppfattet og praktisert en lov.

Forarbeidene kan for det første gi uttrykk for ulike formålsbetraktninger. En lov eller en lovbestemmelse kan ha til formål å beskytte forbrukerne, gi klare «kjøreregler» for forretningslivet, osv. I dette kan det ligge visse tolkingsforutsetninger: Når man skal velge mellom flere ellers likeverdige tolkingsalternativer, bør man velge det som er best i samsvar med lovens formål.

I forarbeidene vil man ellers kunne finne mye av det samme som man kan finne i rettspraksis: Uttalelser om prinsipielle spørsmål om lovens anvendelse, kriterier for anvendelse og «merkesteiner» for lovanvendelsen.

Det er nok likevel slik at man neppe vil finne prinsipielle standpunkter til hvordan konkrete tolkingsproblemer skal løses. Det ville være en særdeles dårlig lovgivningsteknikk om slikt ble gjemt bort i forarbeidene og ikke avklart gjennom lovteksten.

I lovforarbeidene vil man ofte finne utfyllende forklaringer til lovbestemmelsene, gjerne med eksempler til illustrasjon av anvendelsesområdet. I forarbeidene til kjøpsloven finner du f.eks. nærmere forklaring med eksempler på hva som skal anses for å ligge innenfor selgerens kontrollsfære.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: Noen øvingsoppgaverNext page: Juridisk teori Next page:

Next page: Juridisk teori Next page:

Previous page: Previous page: Noen øvingsoppgaver