Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Rettspraksis kan gi kriterier til vurderingen

Next page:
Previous page: Dommer som avgjør prinsippspørsmål Next page: Rettspraksis som "merkesteiner"

Rettspraksis kan videre angi kriterier for en vurdering som må foretas. Et eksempel på dette finner man i Rt. 1992 s. 504, som bl.a. drøfter hva det vil si at to krav springer ut av samme rettsforhold (konneksitet). Som andre-avdelings student vet du selvfølgelig at dette har betydning for debitor cessus' adgang til å bringe krav på cedenten i motregning mot cesjonarens krav. I dommen stiller førstvoterende opp tre forhold som det bør legges vekt på i en slik vurdering, og jeg skal nå være så ekkel at jeg overlater til deg å selv finne ut hvilke tre kriterier dette er. Tilsvarende vil du i Rt. 1924 s. 209 kunne finne en utdyping av kriteriene for at noen skal anses for å ha stillingsfullmakt.

Når en dom angir kriterier på denne måten, er det tilstrekkelig å gjengi kriteriene. Det er ingen grunn til å gjengi noe mer fra faktum. Hvis det du skal ha fram er hvilke kriterier Høyesterett la vekt på vurderingen av om to krav var konnekse i Rt. 1992 s. 504, så er det ingen grunn til å gjengi sakens faktum.

En angivelse av kriterier kan være mer eller mindre eksplisitt. Noen ganger vil retten stille opp klare kriterier, andre ganger må man bare se på hva den faktisk har lagt vekt på.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: Dommer som avgjør prinsippspørsmålNext page: Rettspraksis som "merkesteiner" Next page:

Next page: Rettspraksis som "merkesteiner" Next page:

Previous page: Previous page: Dommer som avgjør prinsippspørsmål