Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Dommer som avgjør prinsippspørsmål

Next page:
Previous page: Innledning Next page: Rettspraksis kan gi kriterier til vurderingen

Når vi så kommer til spørsmålet om hvor mye du skal ta med om en enkelt dom, vil svaret avhenge av hva du skal bruke dommen til i oppgaven. En dom kan ta stilling til et prinsipielt spørsmål, hvor man treffer et valg mellom to løsningsalternativer. Et eksempel på dette er den såkalt «Sirkusteltdommen» i Rt. 1957 s. 778. Her var spørsmålet om gbl. § 29 annet ledd kunne anvendes analogisk ved enkle overdragelse pengekrav. Høyesterett kom til at bestemmelsen kunne anvendes på denne måten. Hvis det skulle være aktuelt å underbygge spørsmålet om anvendelse av gbl. § 29 annet ledd i en oppgave, er det tilstrekkelig å vise til at «det følger av «sirkusteltdommen», Rt. 1957 s. 778, at gbl. § 29 annet ledd anvendes analogisk på enkle krav». Det er ikke nødvendig å ta med noe mer om hva dommen handlet om, for det har ingen betydning for det rettslige poeng i saken.

I en lærebok kan det ofte være grunn til å referere mer utførlig fra en dom enn hva du skal gjøre i en eksamensbesvarelse. Ved å ta med litt fra sakens faktum, vil det bli lettere å huske dommen og å skille den fra andre dommer. I en eksamensbesvarelse skal du ikke lære sensor om dommen, du skal bruke den i et rettslig resonnement.

En dom vil ofte kunne avgjøre prinsippspørsmål samtidig som den angir kriterier og momenter til en mer skjønnsmessig vurdering. Et klart eksempel er plenumsdommen i Rt. 1988 s. 276 «Røstad», hvor Høyesterett bl.a. tar stilling til om avt § 36 kan anvendes til å justere vederlaget i et langsiktig kontraktsforhold uten hjemmel for vederlagsjustering i avtalen. Men i tillegg til dette prinsipielle spørsmålet, sier dommen mye om det konkrete skjønnet som må utøves i slike saker.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: InnledningNext page: Rettspraksis kan gi kriterier til vurderingen Next page:

Previous page: Previous page: Innledning