Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Innledning

Next page:
Previous page: Bruk av dommer Next page: Dommer som avgjør prinsippspørsmål

Når lovens ordlyd kommer til kort eller du er på et område som ikke er lovregulert, må du lete etter holdepunkter andre steder. Det første du må lete etter er rettspraksis, først og fremst høyesterettspraksis.

Mitt klare inntrykk er at de fleste studenter er for dårlige i bruk av rettspraksis. For alt for mange studenter synes rettspraksis å være noe man leser om i lærebøkene og hører om i undervisningen. I den grad man leser dommer selv, er det gjerne dommer som det vises til i lærebøkene eller i undervisningen. Man øver seg ikke opp til selv å kunne finne fram til og bruke rettspraksis, og slikt blir det dårlige jurister av. Igjen ligger nok noe av forklaringen i den sterke pensumfikseringen og i undervisningen, men studentenes kunnskaper og ferdigheter blir ikke noe bedre selv om man kan finne noe som eventuelt kan tjene som unnskyldning.

Til eksamen må du anvende rettspraksis etter hukommelsen. Men det betyr ikke at du skal gjøre dette i læringsfasen også. Du skal ha arbeidet skikkelig med rettspraksis, slik at det du refererer til eksamen er basert på egen erfaring og ikke på annenhånds opplysninger i lærebøker og undervisning. Hvis du ikke selv har arbeidet med rettspraksis, vil du heller ikke være i stand til å forstå hvordan lærebøkene bruker rettspraksis. Og du vil ikke kunne bruke den på en god måte i dine egne arbeider, f.eks. under eksamen.

Det kan være for mye forlangt å si at man generelt skal lese alle de dommer som refereres i lærebøkene. Men når du løser en oppgave i en situasjon hvor du har adgang til alle hjelpemidler, da skal du ikke påberope deg en dom (eller en annen kilde) uten at du selv har lest den i tilknytning til oppgaveløsningen. Ingen skikkelig jurist ville finne på å basere sine vurderinger og standpunkter på kilder som han bare har lest om, men ikke sett. Hvis det dreier seg om dommer som er vanskelig tilgjengelige, f.eks. upubliserte avgjørelser som refereres i en lærebok, så bør du oppgi at du bygger på lærebokens referat og ikke på selve dommen.

Du skal heller ikke nøye deg med å kontrollere de dommer som måtte være referert ti lærebøkene og i undervisningen. Du må selv undersøke om det finnes relevant rettspraksis. Her kan du ikke stole på lærebøkene. Det kan ha blitt avsagt nye dommer etter at læreboken ble skrevet, og det kan hende at den dommen som er mest sentral for det spesielle problemet du skal løse, ikke er nevnt i læreboken. Lærebøkene drøfter spørsmålene på et noe mer generelt plan enn hva du skal gjøre når du drøfter et konkret problem, og læreboken kan ikke ta med alle dommer innenfor området. Man bør nok kunne stole på at lærebøkene har positiv troverdighet, slik at det som står der er riktig (skjønt det vil heller ikke alltid være tilfellet). Men du kan ikke stole på at de også har negativ troverdighet, som ville innebære at du kan stole på at det som ikke står heller ikke har betydning. Du må med andre ord lete selv. Du skal bruke Retstidende, Rettens Gang og Lovdata aktivt mens du arbeider med å løse oppgaver.

I en praktikum skal du bruke en dom i løsningen av et konkret juridisk problem. Du skal ikke skrive om dommen bare for å vise sensor at du har hørt om den. Dette betyr at hvis dommen ikke bidrar med noe til drøftelsen, så skal den ikke nevnes. Videre at du ikke skal ta med mer fra dommen enn det som er relevant for drøftelsen.

I en eksamensbesvarelse er det ingen som krever at du skal huske nøyaktig referanse til en dom. Men det er selvfølgelig en fordel å huske det likevel. Det er lettere å hente fram en dom hvis du vet hvor den står, og du vil erfare at du i praksis stadig vil måtte lese på nytt dommer som du trodde du kunne på fingrene. Når du bruker en dom i en øvingsoppgave, bør du alltid ta med fullstendig referanse til dommen. I ethvert juridisk arbeid, bortsett fra eksamensbesvarelser, er det uakseptabelt ikke å gi fullstendig referanse til de dommer som påberopes. Det er nærmest en slags nødrett som gjør at slik omtrentlighet tillates til eksamen.

Du skal aldri forsøke å bløffe med rettspraksis. Det er noen som slenger om seg med at dette og hint følger av rettspraksis, og så er det ikke tilfelle. Noen ganger får vi også illustrasjonseksempler fra undervisningen utlagt som rettspraksis i eksamensbesvarelser. Hvis sensorene gjør jobben sin, og det velger jeg å tro at de gjør, så vil slikt bli avslørt. Jeg tror at når en del ikke klarer å skille mellom rettspraksis og eksempler, så skyldes det at de aldri har arbeidet skikkelig med rettspraksis. Når man bare holder seg til lærebøkenes sammendrag og ikke leser dommene selv, vil dommene lett blandes sammen med andre eksempler fra det aktuelle rettsområde.

Under eksamen er det selvfølgelig mulig og tilgivelig at man husker feil. Hvis en besvarelse ellers gir et solid inntrykk, vil ikke et enkelt «feilskjær» bety så mye. Men hvis besvarelsen generelt gir inntrykk av manglende kunnskaper, da vil feil om rettspraksis bekrefte og forsterke det negative inntrykket. I en kurs- eller fakultetsoppgave hvor du har muligheter til å kontrollere rettspraksis, er slike feil uakseptable.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: Bruk av dommerNext page: Dommer som avgjør prinsippspørsmål Next page:

Previous page: Previous page: Bruk av dommer