Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Oppgave 1990H-II

Next page:
Previous page: Oppgave 1989H-II Next page: Konklusjonen

Et annet skjønnsspørsmål som jevnlig dukker opp i oppgaver til andre avdeling, er spørsmålet om vesentlig forsinkelse og vesentlig mangel. Som et eksempel kan vi ta for oss H-1990 II. Kjøper anfører her forsinkelse og mangler som hevningsgrunn. Det er ikke anført direkte at forsinkelsene og manglene var vesentlige, men det er en kunnskap du som jurist må trekke med deg inn i drøftelsen. Du bør her merke deg at det anføres to mangler, og det er viktig å presisere dette når du drøfter oppgaven. Det er ikke tilstrekkelig å si at du drøfter spørsmålet om vesentlig mangel, du må angi hvilken mangel du drøfter. Dette gir følgende tre forhold som må drøftes:

1. Forsinkelse

2. Mangel

2.1 Feil farge

2.2 Svikt i frysemekanismen

I forsinkelsesdrøftelsen må du først ta stilling til om en 8 ukers forsinkelse i utgangspunktet er vesentlig. Du må ha kunnskaper i kjøpsrett for å stille opp den grunnleggende interesseavveiningen som skal foretas. Du skal blant annet vurdere forsinkelsens betydning for kjøper og eventuell virkning av hevning overfor selger, subjektive forhold, m.v.

Igjen må du vurdere omstendighetene i oppgaven. Er det f.eks. relevant i denne vurderingen at kjøper reiste bort dagen etter at levering senest skulle ha skjedd og ble borte i 8 uker, uten å varsle selger? Selv med en ubetydelig forsinkelse ville kjøper på grunn av egne forhold ikke kunne tatt imot gjenstanden tidligere enn den faktisk ble levert, og da var kanskje ikke den lange forsinkelsen av så stor betydning for kjøper?

Du må også vurdere betydningen av at kjøper ikke reagerte på henvendelsen fra selger. Det er viktig at du holder vesentlighetsspørsmålet og passivitetsspørsmålet fra hverandre, selv om begge har avgjørende betydning for spørsmålet om kjøper kan heve på grunn av forsinkelsen. Det er først et spørsmål om vesentlig forsinkelse, deretter om en eventuell hevningsrett likevel har gått tapt ved at kjøper ikke svarte på selgers henvendelse.

Går vi over til den første mangelen, fargen, må vi først vurdere om dette i det hele tatt er en mangel, og om den i tilfellet er vesentlig. Nå vet du forhåpentligvis at det foreligger en mangel dersom den leverte gjenstand ikke er i samsvar med det som etter avtalen skulle vært levert, så det er nok en mangel. Men er den vesentlig? Momenter til vurderingen er graden av avvik og den plassering fryseren var tiltenkt.

Videre får vi igjen spørsmålet om betydningen av kjøpers passivitet. Men la deg ikke lure av at det er de samme momentene som trekkes inn i de to vurderingene. Selv om kjøper ved sin passivitet eventuelt skulle tape retten til å gjøre forsinkelsen gjeldende, så er det ikke sikkert at den samme passiviteten også innebærer at han må godta en mangelfull gjenstand. Du må foreta en selvstendig relevansvurdering for hvert av de to grunnlagene.

Det fremgår at kjøper protesterte straks varen ble levert, men de tok likevel gjenstanden i bruk. Kan en eventuell hevningsrett ha gått tapt ved at de valgte å ta gjenstanden i bruk, etter først å ha avvist leveransen?

Ser vi så på den andre mangelen, svikt i frysemekanismen, er det helt andre momenter som er relevante. Jeg sier uten videre at passivitet i forhold til selgers forespørsel og det faktum at de tok gjenstanden i bruk, her er uten betydning. Men jeg gir deg ingen begrunnelse for dette, for den skal du finne fram til selv. Og du unngår ikke å drøfte i alle fall det siste momentet, for selger anfører nettopp at kjøper har mistet enhver hevningsrett ved å ta tingen i bruk.

I forhold til den siste mangelen, må du vurdere betydningen av feil ved tilkoblingen, om mangelfull informasjon fra selger, og om kjøper må nøye seg med utbedring.

Faktum i oppgaven er på dette punktet ualminnelig tåpelig. En fryseboks som selges til forbruker kobles til ved at støpselet settes i stikkontakten. Det kan ikke gjøres feil her, i alle fall ikke feil av en slik art at frysemekanismen går i stykker hvis ikke fryseren er klart mangelfull. Men oppgaver skrives ikke av elektrikere, skipskonstruktører, osv., så man må nok regne med å møte litt underlige faktum fra tid til annen.

Du vil se at det er flere krav som er fremsatt i oppgaven, som jeg ikke har tatt med her. Jeg har heller ikke tatt opp spørsmålet om forsinkelsen og de to manglene kan kumuleres, slik at de til sammen kan gi hevningsgrunn.

Det jeg har ønsket å illustrere med å trekke fram denne oppgaven, er:

Du må drøfte hvert hevningsgrunnlag for seg. Hvis det anføres flere mangler, må hver mangel drøftes for seg.

Et moment som kan være avgjørende i forhold til f.eks. forsinkelse, kan ha begrenset vekt i forhold til mangelsvurderingen. Relevansvurderingen for et og samme moment må derfor foretas separat i forhold til de ulike grunnlag.

Et moment kan være relevant i forhold til en mangel, men irrelevant i forhold til en annen. Hvis du ikke skiller drøftelsene av de ulike mangler, vil du ikke få fram slike forhold.

Når du så kommer til den endelige avveiningen, må du nok en gang tilbake til rettskildene. Har noen av de momenter som du har tatt med i avveiningen blitt tillagt avgjørende vekt i f.eks. rettspraksis? Finnes det rettsavgjørelser i forhold som ligner det du skal ta stilling til? Osv.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: Oppgave 1989H-IINext page: Konklusjonen Next page:

Next page: Konklusjonen Next page:

Previous page: Previous page: Oppgave 1989H-II