Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Målet med drøftelsen

Next page:
Previous page: Drøftelsen Next page: Lovtolkning

Når du kommer til drøftelsen, skal du teste dine hypoteser i forhold til oppgavens faktum. Du skal ta stilling til om regelen kommer til anvendelse på det foreliggende forhold, og om den i såfall fører til det ønskede resultat.

Du må først klarlegge hvilke betingelser som må være oppfylt for at regelen skal komme til anvendelse. Dernest må du ta stilling til om betingelsene er oppfylt i det aktuelle tilfellet, slik at regelen kommer til anvendelse. Disse to stadiene kalles gjerne tolkning og subsumpsjon.

Jeg vil igjen understreke betydningen av klare og presise problemstillinger. Til andre avdeling vil du i stor grad drøfte spørsmål som gjelder pliktregler. I en oppgave vil du som regel møte spørsmålet i form av en innsigelse mot et oppfyllelseskrav. Spørsmålet om plikt og pliktbrudd kan brytes ned til fire hovedspørsmål:

Eksisterer den påståtte plikten?

Hva er pliktens innhold?

Er plikten oppfylt?

Hvis plikten ikke er oppfylt, hvilke konsekvenser får det?

Avtalerettslige innsigelser i hovedsak gå ut på at man ikke er bundet av en eller annen grunn, slik at det ikke eksisterer noen plikt eller at plikten modifiseres. Et eksempel på dette finnes i H-1985 I. Der hevder kjøper at hun ikke er bundet av den avtalen som er inngått, og anfører to avtalerettslige grunnlag til støtte for dette (du får selv finne ut hvilke grunnlag dette er).

En rekke oppgaver gjelder spørsmålet om pliktens innhold. I V-1981 II finner du et eksempel på et spørsmål om innholdet av den plikt en entreprenør har påtatt seg.

Spørsmålet om plikten er oppfylt dukker opp i mange oppgaver. Det er ganske typisk at en part påstår at motparten har misligholdt sin plikt, og at motparten svarer med at det ikke eksisterer noen slikt plikt og/eller at plikten har et annet innhold enn det som blir påstått. Man må f.eks. avgjøre leveringspliktens innhold for å avgjøre om det foreligger en forsinkelse, eventuelt om det foreligger en mangel. I V-1981 II er det et sentralt element at byggherren og entreprenøren er uenige om hvor langt entreprenørens plikt går, og derfor om plikten er oppfylt eller ikke. H-1989 er et annet eksempel på at kjøper krever selger, mens selger hevder å ha oppfylt sin plikt.

Om man skulle ha konstatert et pliktbrudd, gjenstår spørsmålet om hvilke konsekvenser det skal få. I en rekke oppgaver er partene enige om at det foreligger en mangel, eventuelt forsinkelse, men selger motsetter seg hevning. Eller selger avviser et erstatningskrav. Du vet at det ikke er nok å konstatere kontraktsbrudd for at man skal kunne heve, det forutsetter at kontraktsbruddet er vesentlig. Erstatningskrav vil i noen tilfeller forutsette at det foreligger uaktsomhet. Det kan med andre ord bli nødvendig å vurdere såvel graden av og årsaken til pliktbrudd.

Til eksamen V-1991 var et av spørsmålene om avtalen var inngått i strid med kredittkjøpslovens preseptoriske regler. Mange konstaterte raskt at avtalen stred mot en eller flere av disse reglene, noe som også var temmelig opplagt. Dermed trakk svært mange uten videre den slutning at avtalen var ugyldig, men dette var ikke like opplagt. Her var det mange som glemte å stille seg spørsmålet om hvilke konsekvenser et pliktbrudd skulle ha.

I tillegg til de spørsmål som er nevnt ovenfor, vil du f.eks. få spørsmålet om hvor lenge en plikt varer før den faller bort og hva som skjer hvis man oppfyller noe det viser seg at man ikke var forpliktet til.Jusens verden er selvfølgelig ikke så enkel at man bare risikerer å møte varianter av de fire spørsmål som er nevnt ovenfor. Men det er viktige utgangspunkter, og en trenet jurist har flere «sjekklister» i bakhodet som forteller hvilke spørsmål som må undersøkes.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: DrøftelsenNext page: Lovtolkning Next page:

Next page: Lovtolkning Next page:

Previous page: Previous page: Drøftelsen