Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Anførte grunnlag og innsigelser

Next page:
Previous page: Arbeidsoppgave Next page: Lag en tidsakse

Med anførte grunnlag menes de faktiske omstendigheter som påberopes som grunnlag for et krav. Man bør sondre mellom anførte faktiske grunnlag og rettslig grunnlag, selv om det ikke alltid er så enkelt å trekke et skarpt skille. Når omstendigheter anføres til støtte for et krav, gjøres dette fordi parten har en mer eller mindre klar oppfatning om at det finnes rettsregler som knytter ønsket rettsvirkning til de anførte grunnlag. Men vi har så langt ikke begynt å undersøke hvilke regler dette eventuelt skulle være.

Som grunnlag for et hevningskrav i et kjøp kan kjøper f.eks. anføre at leveransen er forsinket som i V-1980 II, eller at den er mangelfull som i H-1987. Noen ganger vil kjøper påberope seg både forsinkelse og mangler, som i H-1990 II. Som grunnlag for andre krav kan man påberope seg at en bank ikke hadde rett til å tilbakeføre et beløp som var gått inn på konto, at det er urimelig at man som kausjonist må betale et lån tatt opp av en tidligere samboer, at man vil ikke betale til kredittyter fordi det var mangel ved den leverte ytelse, osv. Hvis kjøper påberoper seg mangler og/eller forsinkelse, så er det de faktiske omstendighetene, og ikke kjøpslovens regler som anføres.

Ofte vil en part anføre flere grunnlag for det samme kravet, f.eks. flere mangler eller en kombinasjon av mangler og forsinkelse. Da blir gjerne spørsmålet først om de enkelte grunnlag hver for seg er tilstrekkelige, og eventuelt om flere grunnlag kan kumuleres, slik at flere grunnlag som hver for seg ikke er tilstrekkelige til f.eks. hevning, til sammen utgjør et tilstrekkelige grunnlag. I H-1984 I er dette uttrykkelig anført, men det vil ofte være aktuelt å vurdere dette selv om det ikke er uttrykkelig anført. I slike tilfeller bør du først drøfte hvert grunnlag for seg, og deretter om de eventuelt kan kumuleres.

I det praktiske liv vil en stor del av konflikten som regel dreie seg om hvilket faktum som skal legges til grunn. Partene kan ha helt forskjellige oppfatninger av hva som har foregått, og mye tid går med til bevisførsel. Retten må så ta stilling til faktum, før den kan gå løs på den rettslige vurderingen. Når vi arbeider med praktikumsoppgaver er vi lykkelig fri for bevisproblemer. Du skal legge til grunn det faktum som er gitt i oppgaven, og ikke trekke dette i tvil. Du skal heller ikke drøfte problemene under alternative fakta (med mindre oppgaven klart ber om det). Det er en av «dødssyndene» i praktikumskriving å ta med drøftelser av typen «hvis faktum hadde vært et annet, så hadde .....». Dette kalles å spekulere i faktum, og blir ikke tatt nådig opp blant sensorene.

Noen ganger påberopes helt uholdbare grunnlag. Et eksempel på dette finner du i V-1991, hvor en part påstår at et gjeldsbrev er ugyldig fordi det ikke er undertegnet av vitterlighetsvitner. Man kunne også som et eksempel tenke seg at en kjøper vil heve fordi han likevel ikke har behov for den vare som ble bestilt. Den som kan litt kjøpsrett vil umiddelbart kunne si at dette helt klart ikke kan føre fram.

Ved å trekke fram slike klart uholdbare grunnlag, blir det litt lettere å se forskjellen på faktisk grunnlag og rettslig grunnlag. Den som anfører grunnlaget mener at det bør lede til ønsket resultat, ut fra en viss tro på at det finnes en rettsregel som fører til et slikt resultat. Så langt er det ikke sagt noe om regelens eksistens eller innhold. I de to eksemplene på uholdbare grunnlag, kan man konstatere at det ikke finnes noen slik regel.

Den som fremmer et krav, vil anføre et eller flere grunnlag for kravet. Tilsvarende vil den som avviser kravet anføre et eller flere grunnlag for å avvise kravet. Grunnlag for slike innsigelser kan anføres på tre plan. For det første kan han bestride eksistensen av de forhold som er anført til støtte for kravet. Dette vil først og fremst knytte seg til bevisvurdering. For det annet kan det anføres et selvstendig grunnlag for å avvise kravet. Et typisk eksempel vil være at selger møter et mangelskrav med å hevde at det er reklamert for sent. For det tredje kan man bestride den rettslige kvalifiseringen av de omstendigheter som er anført til støtte for kravet.

Det er ikke alltid så lett å sondre mellom det å bestride eksistensen og det å bestride den rettslige kvalifiseringen. Hvis partene strides om hvorvidt et foreligger en forsinkelse, er det den rettslige kvalifiseringen de er uenige om dersom de er enige om når levering faktisk fant sted.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: ArbeidsoppgaveNext page: Lag en tidsakse Next page:

Next page: Lag en tidsakse Next page:

Previous page: Previous page: Arbeidsoppgave