Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Innledning

Next page:
Previous page: Klargjør partenes roller og konfliktrelasjoner Next page: To-part konflikter

I en praktikumsoppgave vil det alltid være noen som er i konflikt med hverandre. Når du har identifisert hvilke parter som opptrer i oppgaven er tiden kommet til å avklare hva slags rolle de enkelte personer har, og hva slags konflikter de er involvert i.

En person kan være hovedperson eller biperson i konflikten. Han kan være direkte involvert, være utgangspunkt for konflikter som man selv ikke er part i, eller han kan være en biperson som ikke får noen betydning.

Tegn personen, noter en rolleidentifikasjon, og tegn opp relasjoner til andre. Ikke glem at en person kan være involvert i flere konflikter, gjerne også flere konflikter med samme motpart. Det er viktig for den videre drøftelse at du klart identifiserer de enkelte konflikter, og at du kan drøfte dem separat uten å miste blikket for sammenhengen mellom dem.

Nedenfor finner du en gjennomgang av en del typiske konfliktrelasjoner, hentet fra et utvalg eksamensoppgaver. Dette er ikke på noen måte en uttømmende oversikt over konfliktrelasjoner som du kan møte i eksamensoppgaver. Den er nok rimelig godt dekkende for det som har dukket opp til andre avdeling i det siste ti-året. Men du kan ikke utelukke at det kan dukke opp nye relasjoner. Og til senere avdelinger vil du støte på nye konfliktstyper med nye partsrelasjoner. Hvis du venner deg til å klargjøre partsforhold på denne måten, vil du nok også klare å gjøre det etterhvert som du støter på nye problemtyper.

Alle slike forsøk på å presse virkeligheten inn i skjemaer krever kompromisser. Skjemaene passer aldri helt til virkeligheten, eller omvendt. Det kan være flytende overganger mellom konfliktrelasjoner, og noen vil sikkert være uenig i min plassering av enkelte oppgaver. Slike kategoriseringer er likevel nyttige hvis du bruker dem som et analyseverktøy, og ikke som regler for hvordan oppgaver skal løses.

Oppgavene er fra andre avdeling i Oslo, med mindre det er angitt noe annet.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: Klargjør partenes roller og konfliktrelasjonerNext page: To-part konflikter Next page:

Next page: To-part konflikter Next page:

Previous page: Previous page: Klargjør partenes roller og konfliktrelasjoner