Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Sensorveiledninger

Next page:
Previous page: Hvordan bør man arbeide med oppgaveløsning? Next page: Tilbakemelding på oppgaver

Det utarbeides alltid sensorveiledninger til eksamensoppgavene i de obligatoriske fagene. Disse er, jeg vil neste si dessverre, til salgs.

Sensorveiledninger er, som navnet sier, veiledning til sensorer, ikke til de som skal skrive oppgaver. De gir en oversikt over oppgavens problemstillinger, henvisninger til relevant rettskildemateriale, en viss drøftelse av de spørsmål oppgaven reiser, m.v.

Mye tyder på at det langt på vei har gått som mange fryktet da sensorveiledningene ble gjort allment tilgjengelig for studenter. Studentene «jukser» og ser i «fasiten» når de skriver oppgavene. Det kan hende man da kan få litt bedre karakterer på de øvingsoppgavene som leveres inn til bedømmelse, men læringsutbyttet blir sterkt redusert.

Det er først når du møter motstand at du virkelig vokser. Det er når du må sloss med problemene at du virkelig begynner å forstå dem. Hvis du slår opp i veiledningen straks noe begynner å bli litt vanskelig, i stedet for å arbeide med problemet selv, da tapte du den læringsmuligheten. Du skal ikke glemme at du studerer for å lære, ikke for å komme igjennom 6 år av ditt liv med minst mulig intellektuelle utfordringer. Hvis du velger minste motstands vei gjennom studiet, da vil det straffe seg til eksamen.

Du skal også huske at sensorveiledninger ikke er rettskilder. Om en veiledningsforfatter skulle gi uttrykk for hvordan et tvilsomt juridisk spørsmål bør løses, så har det ingen rettskildemessig verdi. Dessverre så tror studenter alt for mye på det de leser. «Når det står slik i veiledningen, så må det være sånn», er en nokså utbredt oppfatning. Men det kan stå mye rart i veiledningene. Jeg har sett mange veiledninger som har inntatt standpunkter som jeg gjerne skulle ha prosedert mot, og hvor mitt standpunkt i alle fall ikke er noe dårligere fundert enn det som veiledningsforfatteren inntar.

Jeg vil si temmelig kategorisk at du ikke skal lese sensorveiledninger. De er ødeleggende når du skal skrive, og de er også ødeleggende når du skal gi tilbakemelding og diskutere med andre. Det mest drepende for enhver konstruktiv diskusjon om et juridisk emne er en person som har funnet Svaret med stor S, og som ikke vil diskutere, men bare belære de andre om hva andre måtte ha ment. Det er typisk at slike diskusjonsdrepere har funnet sitt Svar i en sensorveiledning.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: Hvordan bør man arbeide med oppgaveløsning?Next page: Tilbakemelding på oppgaver Next page:

Next page: Tilbakemelding på oppgaver Next page:

Previous page: Previous page: Hvordan bør man arbeide med oppgaveløsning?