Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Hvorfor skrive oppgaver?

Next page:
Previous page: Bokens formål Next page: Du skal løse problemene selv

Det er mange grunner til å skrive oppgaver. Den grunnen som er lettest å få øye på, er at oppgaveløsning gir en form for eksamenstrening. Det er klart man vil ha nytte av å gjennomføre noen «testløp» før eksamen. Men mange legger for stor vekt på dette, og legger opp arbeidet på en lite hensiktsmessig måte. Som student skal du lære å skrive oppgaver, og det lærer du ikke dette best ved å øve i noe som er mest mulig likt en eksamenssituasjon.

En annen grunn er at man kan få en viss kontroll på hvor man selv står. Man kan få en indikasjon på om man har fått med seg det vesentlige, at man er på riktig vei, og at resultatene er på et tilfredsstillende nivå. Men hvis man kontrolleres i forhold til eksamenskrav kan man ikke regne med å nå tilfredsstillende nivå før man har kommet ganske nær eksamen. De oppgavene som du skriver på begynnelsen av en avdeling, vil vanligvis ikke bli særlig gode.

? skrive gir god læring. Den som skriver en oppgave lærer mye om det han skriver om. Man lærer mer av dette enn av å bare lese. Oppgaveløsning er derfor viktig for å lære faget.

Den viktigste grunnen til å skrive oppgaver er etter min mening at det gir en trening i å anvende sine juridiske kunnskaper. Det er her det svikter hos så alt for mange studenter: Man sitter med mer eller mindre utenatlærte kunnskaper som man ikke er i stand til å anvende ved løsning av konkrete problemer. Det er et langt sprang fra det å kunne gjenfortelle det man har lest, og til å kunne anvende denne kunnskapen på nye problemer. Du lærer ikke å bruke jusen hvis du ikke bruker den.

Den som løser en oppgave anvender juridisk metode. Også her svikter det hos mange, langt oppover i avdelingene. For å få grepet om metode, må du bruke den gjennom oppgaveløsning.

En musiker starter ikke med å øve inn et konsertrepertoar. Han vil starte med enklere øvelsesstykker. Og når han kommer opp på det nivå hvor konsertene begynner å nærme seg, så vil han fortsatt øve på tekniske detaljer for å sikre at de glir som de skal. Når man så innstuderer et konsertrepertoar, så spiller han ikke stykkene fra begynnelse til slutt et utall ganger (selv om man gjør det også). Musikeren vil plukke ut del for del av stykket, øve inn vanskelige passasjer og detaljer. Ved siden av dette vil han hele tiden drive grunntrening i form av skalaøvelser, osv. Hvis du er mer interessert i sport enn i musikk, så kunne man sagt akkurat det samme om en som trener idrett. Overfører vi dette til juridiske studenter, kan vi si at en student bør arbeide med de enkelte elementer som han må beherske for å kunne løse oppgaver, og deretter sette det hele sammen for å kunne løse hele eksamensoppgaver.

Det er viktigst å arbeide med praktikumsoppgaver. Det er disse som gir metodetrening og trening i å anvende jusen. Den som har lært å anvende sine kunnskaper vil stort sett også kunne redegjøre for de kunnskaper som anvendes og hvordan de anvendes. En god teori-besvarelse kjennetegnes gjerne av at den som skriver oppgaven er i stand til å tenke praktisk og er i stand til å bruke reglene selv, og ikke bare presenterer mer eller mindre utenatlært kunnskap. Men den som bare trener på å skrive «norsk stil» om juridiske emner, lærer ikke noe om hvordan man selv løser juridiske problemer. Når dette er sagt, så vil jeg føye til at du ikke skal glemme teorioppgavene. Men hovedarbeidet bør være trening i å løse praktiske oppgaver.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: Bokens formålNext page: Du skal løse problemene selv Next page:

Next page: Du skal løse problemene selv Next page:

Previous page: Previous page: Bokens formål