Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Bokens formål

Next page:
Previous page: Del I Innledning Next page: Hvorfor skrive oppgaver?

Det finnes bare en vei for den som vil lære å skrive juridiske oppgaver: ? skrive oppgaver. Du lærer å skrive ved å skrive. Det hjelper lite bare å lese en bok om å skrive oppgaver. En bok kan fortelle deg hva du bør arbeidet med og hvordan du bør arbeide, men den erstatter ikke ditt eget arbeid med oppgaveløsning.

Boken er skrevet særlig med tanke på studenter som studerer andre avdeling etter studieordningen i Oslo. Mye av det som sies er generelt, og bør være like relevant for studenter både på første avdeling og på senere avdeling. Men de aller fleste eksemplene er hentet fra andre avdeling. Jeg har i noen grad trukket linjer mot øvrige avdelinger hvis det er problemer som andre avdelings fagene ikke er så godt egnet til å illustrere. Der dette er gjort har jeg forutsatt at første avdeling er kjent, og at senere avdelinger er ukjent for leseren.

Når jeg har valgt å ta utgangspunkt i andre avdeling, så skyldes dette ikke bare makelighetshensyn og det faktum at det er der jeg har hoveddelen av min undervisning. Det er viktig å starte med en grundig oppgavetrening tidlig, men likevel ikke tidligere enn at studentene har tilstrekkelig faglig ballast til å håndtere de problemene man møter i ulike oppgavetyper. Til første avdeling er oppgavene gjerne noe enklere, og i praktikumsoppgavene blir det stilt noen spørsmål som kandidatene skal svare på. Det er selvfølgelig viktig å øve på oppgaveløsning også på dette nivået, men det er ikke det jeg primært har siktet meg inn mot. Det er først på andre avdeling man møter oppgaver med den vanskelighetsgrad som man skal stri med resten av studiet.

I de senere årene har det særlig vært fokusert på svake resultater til tredje avdeling. Derfor har man ønsket å iverksette særlige tiltak på denne avdelingen. Jeg våger den påstand at problemet er at studentene har for dårlig grunnlag fra tidligere avdelinger. Symptomene viser seg til tredje avdeling, men årsakene er i stor grad å finne i de tidligere avdelinger. Hvis studentene får et mer solid grunnlag fra andre avdeling, vil man også klare seg bedre gjennom tredje avdeling.

Ofte kan man høre studenter si at «jeg har kunnskapene, men jeg mangler oppgaveteknikk». Det kan dessverre også være oppgaverettere og sensorer som kan gi en slik tilbakemelding. Slikt må du ikke tro på. Det er ikke et spørsmål om å lære noen tekniske håndgrep, og så er du sikret et godt resultat. Problemet er som regel langt mer alvorlig enn som så, og hvis du ikke erkjenner problemet vil du heller ikke være i stand til å løse det. Problemet er at man ikke har fått løftet sine kunnskaper opp på et nivå hvor man er i stand til å bruke kunnskapene, og at man ikke er i stand til å anvende juridisk metode. Det krever mye arbeid å komme fra det nivå hvor man «mangler oppgaveteknikk» og opp dit hvor man kan anvende kunnskapene. Men det er opp på det nivået du skal!

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: Del I InnledningNext page: Hvorfor skrive oppgaver? Next page:

Next page: Hvorfor skrive oppgaver? Next page:

Previous page: Previous page: Del I Innledning