For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

8. Offentliggjøring og utgivelse

Next page:
Previous page: 7.3 Avtaler om overdragelse av opphavsrett til arbeidsgiver Next page: 9. Avgrensning av opphavsretten

8 Offentliggjøring og utgivelse

OffentliggjortMan passerer en viktig grense når et verk offentliggjøres, og en ikke fullt så viktig grense når man går videre fra offentliggjøring til utgivelse.

Så lenge opphavsmannen har valgt ikke å offentliggjøre et verk har han eller hun full kontroll over dette. Går man gjennom bestemmelsene i kapittel 2 som på ulike måter gir rett til å utnytte et verk, forutsetter alle at verket i det minste er offentliggjort, i noen tilfeller at det også er utgitt. Det er ikke tillatt å sitere fra det som ikke er offentliggjort, man kan ikke fremstille eksemplarer av det til privat bruk eller til undervisning, osv.

I det øyeblikk opphavsmannen velger å slippe sitt verk løs på verden har han også gitt fra seg en del av kontrollen. Da må man være forberedt på at andre gjør bruk av verket, kanskje også på måter man selv ikke setter pris på. Så lenge man blir korrekt sitert kan man f.eks. ikke motsette seg at ens uttalelser blir sitert og kanskje satt inn i sammenhenger man selv ikke liker. Man kan også ha offentliggjort noe som man siden har tatt avstand fra, men man kan ikke motsette seg at andre siterer det man selv ikke lenger vil innestå for.

Etter § 8 første ledd anses et verk for offentliggjort når det med samtykke av opphavsmannen er gjort tilgjengelig for allmennheten. Det er viktig at tilgjengeliggjøring må skje med opphavsmannens samtykke. Om noen skulle publisere et ikke offentliggjort manuskript eller fremføre et opptak av en fremføring uten samtykke, vil verket kunne være offentlig tilgjengelig og allment kjent. Men i forhold til åndsverkslovens bestemmelser vil det likevel ikke være offentliggjort.

Et verk er i følge § 8 annet ledd utgitt når et rimelig antall eksemplar av verket med samtykke av opphavsmannen er brakt i handelen, eller på annen måte er spredt blant allmennheten. Utgivelse forutsetter at eksemplarer er tilgjengelig. Det skal være et rimelig antall, uten at dette er presisert nærere. Poenget er at det skal være et rimelig antall i forhold til etterspørselen. Noen verk, f.eks. orkesterverk skrevet ut for de enkelte stemmer, kan foreligge i kun ett eksemplar som det er mulig å leie. I flere tilfeller enn komponistene setter pris på kan det være mer enn nok i forhold til etterspørselen at bare ett eksemplar er tilgjengelig.

Et praktisk viktig tilfelle er at et eksemplar er gjort tilgjengelig når det er gjort tilgjengelig for nedlasting. Når et verk er gjort tilgjengelig for nedlasting via Internett er det derfor utgitt i opphavsrettslig forstand.

Det viktigste skillet går mellom ikke-offentliggjort og offentliggjort. Om et verk, i tillegg til å være offentliggjort, også er utgitt har bare betydning i noen ganske få tilfeller.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget