For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Høyesteretts dom i napster.no saken: ¾ seier for internet

Next page:
Previous page: Opphavsrett og offentlig informasjon Next page: Opphavsrett til dataprogrammer utviklet i vertikalt samarbeid

Høyesterett avsa 27. januar en viktig dom i saken om nettstedet napster.no. Hovedspørsmålet var om det å lenke til et nettsted ville innebære en krenkelse av opphavsretten til den som det lenkes til. Høyesterett argumenterte klart i retning at lenking i seg selv ikke er en tilgjengeliggjøring, men vek dessverre tilbake fra å trekke en klar konklusjon på dette punktet. Det er derfor jeg nøyer meg med å si at det var en ¾ seier, og ikke en full seier.

Man skal være opphavsrettsjurist med ganske skjevt slipte og sterkt fargede brilleglass for å kunne hevde at en lenke som sier at man finner Aftenpostens nettutgave på www.aftenposten.no, og som er kodet slik at man henter Aftenpostens nettugave ved å klikke på lenken, i seg selv innebærer at man gjør Aftenposten tilgjengelig på samme måte som det Aftenposten selv gjør når de publiserer sin nettutgave. Men det var faktisk dette platebransjen hevdet i denne saken, og som de heldigvis ikke fikk medhold i.

Dersom platebransjen hadde fått medhold, ville det ha betydd at de som publiserer på internet vil kunne utøve sensur på en helt annen måte enn de som velger andre publiseringskanaler. Ingen med noenlunde normalt gangsyn vil hevde at det er en prinsipiell forskjell mellom å opplyse om at man kan lese en kronikk om EUs grunnlov på s. 4 i Aftenposten del 2, 31. januar 2005, og å opplyse om at den samme konikken finnes på nettadressen http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article959231.ece. Men platebransjen mente at det siste ville være en krenkelse av konikkforfatterens opphavsrett, og at jeg skulle hatt samtykke for å opplyse om dette - i alle fall hvis det hadde skjedd i form av en lenke på internet. Hadde platebransjen fått medhold, måtte vi også ha regnet med at de ville ha satt opp "bomstasjoner" og krevd vederlag for noe som intet normalt menneske ville kunne oppfatte som en fremføring av musikk, f.eks. en lenke til musikk som en musiker selv har lagt ut på nettet.

Platebransjens krav var nok et element i den opphavsrettsimperialisme som medieindustrien og mange rettighetshaverorganisasjoner har stått for. Ved å fremme urimelige krav risikerer man at hele opphavsretten kommer i miskreditt. Folk flest ser ikke nyansene, og reaksjonene kommer mot opphavsretten som sådan, og ikke mot dens urimelige utvekster. Heldigvis sier stadig fler at nok er nok, og det er godt å se at heller ikke domstolene vil være med på alle krav om ytterligere ekspansjon av opphavsretten.

Napster.no var en tjeneste som hadde lenker til en rekke musikkfiler som var gjort ulovlig tilgjengelig på nettet. Det er ingen grunn til å forsvare en slik virksomhet. Han som hadde etablert tjenesten ble dømt for medvirkning til den ulovlige tilgjengliggjøringen av disse musikkfilene, og jeg har ingen medlidenhet med ham. Når han kunne bli dømt for medvirkning, så er dette bygget på noen juridiske teknikaliteter som jeg ikke skal gå nærmere inn på her.

Dersom Høyesterett hadde konkludert i hovedspørsmålet, ville man ha hugget over den Gordiske knute i lenkeansvaret: Man ville i utgangspunktet fritt kunne lenke til det som er gjort tilgjengelig på internet. Men hvis man lenker til materiale som man forsto eller burde ha forstått at var gjort tilgjengelig uten opphavsmannens samtykke, så kan man holdes ansvarlig for medvirkning. Dermed kan man bidra til å begrense spredning at materiale som er gjort ulovlig tilgjengelig, uten at man kan sensurere ordinær lenking på nettet. Høyesterett hevet øksen til hugg, med våget ikke å hugge. I stedet la man øksen ned igjen, og fulgte Bøygens råd om å gå utenom. Dessverre.

Likevel mener jeg at vi nå kan puste lettet ut: Lenkene er ikke lagt i lenker.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget