For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

9. Konklusjon

Next page:
Previous page: 8. Inlining Next page: Noter

9. Konklusjon

Lenking innebærer rent faktisk ikke mer enn at det blir noe enklere for en bruker å sende en forespørsel for å få overført en fil, om man sammenligner med at man bare har selve nettadressen som tekst. Det er alt.

Lenking er et eksempel på en enkel, men særdeles virkningsfull teknisk illusjonskunst. Man skaper troverdige og effektive illusjoner, og mange har latt seg forføre og lure av dem. Men det er likevel bare illusjoner.

Holder man fast ved at tilgjengeliggjøring bare skjer hos den egentlige tilgjengeliggjører, altså den informasjonsleverandør som faktisk gjør filen tilgjengelig på Internett får man en enkel regel som gir et rimelig resultat. ?nsker man å begrense tilgangen gjøres det best ved kilden, ikke ved at man lar noen få enerett til å fortelle hvor verket faktisk er tilgjengelig. Lar man opphavsmannens enerett også omfatte lenking blir resultatet en uklar og lite rimelig regel som klart går ut over ordlyden i åvl § 2, og som dessuten står i et problematisk forhold til ytringsfriheten og det strafferettslige legalitetsprinsipp.

Rognstad synes å mene at vi ikke bør ta utgangspunkt i hva som faktisk skjer, men basere oss på hvordan det ser it for brukeren:(57)

?For å unngå inkonsekvens ved praktiseringen av åvl. § 2 må man etter min oppfatning skjære igjennom de tekniske forhold som kan forlede en til å oppfatte linkene som rene henvisninger. Den praktiske realitet er selvfølgelig en helt annen, idet uplasseringen av linkene innebærer at verket plasseres rett ??foran nesa?? på brukerne, ??

Jeg velger heller å holde meg til Høyesterett, som traff helt rett da de i napster. no-saken, avsnitt 47 uttalte at det ?avgjørende må være hvordan teknikken virker ?? om og hvordan tilgang gis.? En lenke gir ikke tilgang. Man kan skape illusjoner om (direkte) tilgang, om forflytninger osv, men det er og blir illusjoner. Keiseren har ingen klær på.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: Noter Next page:

Previous page: Previous page: 8. Inlining