For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

7. Medvirkning

Next page:
Previous page: 6.5 Har opphavsmenn noen interesse i å begrense retten til lenking? Next page: 8. Inlining

7. Medvirkning

I napster.no konkluderte Høyesterett med at lenking er medvirkning til tilgjengeliggjøring. Dersom man skal kunne holdes ansvarlig for medvirkning må det være en hovedhandling å medvirke til når medvirkningshandlingen foretas. Hvis hovedhandlingen er avsluttet vil medvirkning ikke lenger være mulig, og handlingen må eventuelt vurderes selvstendig. For at lenking skal kunne være en medvirkning til en tilgjengeliggjøring som andre har foretatt må tilgjengeliggjøringen derfor anses for å vedvare så lenge verket holdes tilgjengelig. Høyesterett konkluderer i napster.no-saken med at tilgjengeliggjøringen vedvarer, og sier i avsnitt 62:

?Det kan ikke utledes av ordlyden at overtredelsen opphører når opplastingen er avsluttet rent teknisk, og en slik forståelse fremstår for meg som svært unaturlig. Etter min mening vedvarer krenkelsen av opphavsretten så lenge opplasteren lar musikken ligge på Internett. Jeg tilføyer at det ville virke svært underlig om foreldelsesfristen for en slik handling skulle begynne å løpe allerede fra avslutning av opplastingen.?

Også i Tommy Olsson-dommen åpner Högsta domstolen med at det kan være en medvirkning, men konkluderer ikke, da dette ikke er nødvendig for resultatet.

Det har vært reist innvendinger mot at dette kan være medvirkning.(53) Jeg går ikke nærmere inn på disse innvendingene. Når en enstemmig Høyesterett klart har konkludert med at handlingen vedvarer så lenge verket er tilgjengelig og at det er medvirkning, da veier dette langt tyngre enn at et slikt standpunkt kanskje ikke harmonerer med en ikke veldig klar teori. Teorien ble vurdert av Høyesterett i napster.no. Denne teorien kan da ikke ha noen vekt som argument mot det resultat Høyesterett kom til. Ut over dette ser jeg ingen grunn til å diskutere medvirkningsspørsmålet de lege lata ?? i alle fall ikke i forhold til norsk rett.

Den løsning Høyesterett her kom til er en meget god løsning. Eneretten omfatter ikke medvirkning til tilgjengeliggjøring. Medvirkning er bare relevant i det øyeblikk det foreligger en krenkelse av opphavsretten. Dermed vil spørsmålet om medvirkning bare kunne komme opp der det lenkes til noe som ulovlig er gjort tilgjengelig. Lenking vil da kunne være fri, samtidig som man vil kunne ramme tilfeller som Tommy Olsson, napster.no og jeg vil anta piratbay.org. Hvis det bare er effekten av ulovlig tilgjengeliggjøring man ønsker å begrense vil dette være tilstrekkelig.

Av forarbeidene til endringen i Grl § 100 vil en bestemmelse som rammer forsettlig medvirkning, med noen forbehold, være uproblematisk i forhold til ytringsfriheten. Uaktsom medvirkning vil derimot være problematisk. ?vl § 54 rammer også uaktsom medvirkning, men det vil måtte kreves forsett ved lenking for ikke å komme i konflikt med Grunnloven.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 8. Inlining Next page: